Visa:
Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande förutsättningar är det svårt att leva upp till de...

Artikel
Det har kommit ny forskning på ämnet föräldrars medievanor från Linköpings universitet. Förskoleforum har pratat med en av forskarna i gruppen.

Artikel
Laila Niklasson vid Mälardalens högskola är i sin forskning bland annat intresserad av förskolans roll i det livslånga lärandet och hur personalen där arbetar med olika uppföljningssystem.

Artikel
Elza Dunkels intresserar sig för maktfrågor och forskar för att göra världen mer rättvis. Barns och ungdomars säkerhet och deras lärande på internet är två grundbultar i hennes forskning.

Artikel
Forskning om utveckling i förskolan
Vad innebär det att vara en lärande organisation? Vilka är de processer som pedagoger och skolledare är involverade i när de lär om och utifrån sin vardagspraktik - det som idag brukar kallas...

Artikel
Att förskollärarens arbete är praktiskt och forskarens teoretiskt, är en uppfattning som bör utmanas. Författarna till Förskollärares egen forskning har på halvtid jobbat i förskolan och på halvtid...

Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn har Susanne Duek undersökt sex nyanlända barns litteracitetspraktiker i förskola, skola och...

Artikel
Blogg. Veckoreflektion. Pedagogista. Och den senaste bedömningsforskningen. I Svedala kommun pågår just nu ett större utvecklingsarbete med kvalitet i förskolan. ”Små barns lärande” heter satsningen...

Artikel
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finns så starka ekonomiska krafter som vill sälja in sina produkter. Och det är viktigt att vara...

Artikel
Med bakgrund både inom akademin och som utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor hoppas Christian Eidevald i sin nya roll som forskningsansvarig kunna skapa broar mellan forskning,...

Artikel
Genus och utomhuspedagogik del 1: Vad säger forskningen?
Vad säger forskningen om könsmönster i barns lekar? Och har utomhusleken bättre förutsättningar för jämställd lek? Docent Eva Änggård ger en översikt i denna första del i en artikelserie om genus i...

Artikel
Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.

Artikel
två barn gungar på förskolegården
Hur har restriktionerna under pandemin påverkat barns introduktion till förskolan? Det har forskare vid Institutionen för psykologi i Lund undersökt. Här berättar de om sina resultat.

Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans dagliga verksamhet? Fanny Davidsson klargör begreppen...

Artikel
Susanne Klaar har skrivit en avhandling om naturorienterat lärande i förskolan och samtidigt tagit fram nya verktyg för att studera barns lärande. Här berättar hon om sina forskningsresultat och hur...

Artikel
Vad händer om treåringar, istället för att bara bli fotograferade, själva får tillgång till digitalkameror i förskolan? Det har Lena O Magnusson utforskat i sin avhandling.

Expertfråga Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Jag arbetar på en förskola i Ekerö kommun och vi har fr o m detta kalenderår som mål att arbeta evidensbaserat. När vi på förskolan reflekterat kring begreppet evidens har vi ofta återkommit till två...

Artikel
Den reviderade läroplanen ger förskolan en allt tydligare roll i barnens lärande. ”Små barns lärande” är ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprogram där kvalitetsutveckling i förskolor sker i...

Person
Carina Fast
Carina Fast är fil dr i pedagogik. Hennes forskning rör barns läs- och skrivinlärning. Vägen till forskning gick via hennes arbete som lärarutbildare. Carina Fast är från början lågstadielärare,...

Person
Anette Emilson
Publicerat 2020-09-30 Vem är du? – Jag brukar beskriva mig som förskoleforskare, då jag främst har bedrivit forskning inom förskolans kontext. En anledning till det är att jag är förskollärare i...