Boktips: Att leda kollegialt lärande i förskolan

Publicerat

Med kollegialt lärande utvecklar ni verksamheten tillsammans, i ett gemensamt lärande. Annika Cederberg-Scheike har skrivit flera böcker i ämnet, och den senaste fokuserar helt på förskola.

scheike_600.jpg
Annika Cederberg-Scheike.
– Att arbeta med kollegialt lärande bidrar till att utveckla den egna verksamheten. Det bygger på att den kompetens du och dina kolleger har blir synlig genom att den delas med andra. Utifrån de behov som utkristalliserar sig i samtalen går arbetet sedan vidare i ett gemensamt lärande, säger Annika Cederberg-Scheike.

Annika har skrivit boken Att leda kollegialt lärandet i förskolan där hon ger förslag på en arbetsmetodik som kan göra arbetet med det kollegiala lärandet stadigt. Hon visar hur arbetet kan initieras, hur det kan ledas vidare och hur processerna i arbetet kan synliggöras.

Börja i forskningen

– För att arbetet med det kollegiala lärandet ska bli så effektivt som möjligt är det bra att ha en modell som stöttar det kollegiala samarbetet, både för dig som ska leda en grupp och för dig som ska vara deltagare i det kollegiala lärandet, menar Annika.

Ett sätt att arbeta på, som hon förordar, är att arbeta i cykler där man tillsammans i gruppen tar del av någon form av material.

– Styrdokumenten föreskriver att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Genom att inleda det utvecklingsarbete som ska genomföras med att tillsammans ta del av forskningsbaserat material skapas en sådan möjlighet. Det blir en utgångspunkt för det gemensamma lärandet och något att relatera den egna verksamheten till.

Ett vetenskapligt material kan bestå av en text, en film etcetera, som illustrerar något i en pedagogisk verksamhet, och som har sin grund i forskningen. Nästa steg blir att tillsammans, i pedagoggruppen samtala om och utforska det man tagit del av. Det blir dels ett stöd för den enskilde att ta till sig en text, dels en möjlighet att prata sig samman kring ett pedagogiskt innehåll.

Planera för aktiviteter

Så långt i utvecklingsprocessen finns nu en gemensam grund att gå vidare ifrån.

–  Nästa steg blir att tillsammans i pedagoggruppen planera för aktiviteter där forskning och teorier översätts till en praktisk och konkret verklighet. Hur kan vardagen och det som görs i den präglas av det forskningen säger? Gruppen blir här en resurs genom att tillsammans tänka kring den praktiska vardagen och hur den kan utvecklas vidare mot de mål som satts upp för utvecklingsarbetet, säger Annika.

Prova i verksamheten

Utifrån det som planerats provas sedan de olika aktiviteter som gruppen vill utveckla. Det är ett spännande moment och här behöver alla vara öppna och lyhörda för vad som fungerar, hur det fungerar, och om det behövs göras ytterligare förändringar.

Utforska och utvärdera

I det sista steget i arbetsprocessen samtalas det om hur arbetet gått. Tillsammans gör gruppen en analys av det som genomförts och utforskar de aktiviteter som provats.

– Här är det viktigt att alla är ödmjuka och har en nyfiken hållning till det som gjorts, betonar Annika. Att döma eller bedöma hör inte hemma i ett utvecklingsarbete. Bättre är då att hålla utkik efter framgångsfaktorer och hur planeringen kan ändras i relation till dem.

Schematiskt kan en arbetscykel se ut som i figuren nedan.

figur_arbetsmodell_750.jpg
Cederberg-Scheike (2022). Att leda kollegialt lärande i förskolan, s. 21.

Processen startar på nytt

När pedagoggruppen tagit sig igenom de fem olika stegen i arbetsmodellen börjar man på ny kula: ta del av input, bearbeta tillsammans, genomföra aktiviteter, och sedan mötas för samtal om det som provats. I den här utvecklingsmodellen förs många sorters samtal. Med hjälp av språket utforskar, undersöker, begripliggör, diskuterar vi och drar slutsatser utifrån det vi provat.

– Samtalen behöver bli jämlika, kännas bra och alla måste få lika stort talutrymme. Det vi kallar ett demokratiskt rum behöver skapas, något som möjliggörs genom att samtalen föras på ett strukturerat sätt.

Att leda kollegialt lärande i förskolan ger förslag på olika samtalsmodeller att använda i en grupp. Här visas hur en samtalsmodell kan ge stöd till gruppen och skapa en struktur, vilket möjliggör ett större fokus. En samtalsstruktur stöttar även dig som ska leda samtalet och tryggar en samarbetsordning som ger arbetet en form alla kan luta sig mot.

Gruppen som resurs

Boken visar också hur gruppen i ett utvecklingsarbete är en viktig resurs då det gäller att stötta lärandet hos individen. Genom att tillsammans prova, undersöka och samtala om det som äger rum i den egna verksamheten skapas en medvetenhet om vad som görs och vad som behöver utvecklas vidare. För detta ger boken på ett konkret sätt förslag på hur arbetet kan gå till.

Om boken

omslag_scheike_180.jpgTitel: Att leda kollegialt lärande i förskolan
Av: Annika Cederberg-Scheike
Antal sidor: 150
Utgiven av: Studentlitteratur 2022

Om författaren: Annika Cederberg-Scheike har många års erfarenhet av att utbilda pedagoger i olika skolformer och av handledarutbildningar för verksamma pedagoger. Utifrån sina erfarenheter presenterar hon väl beprövade metoder och strukturer för samtal. Dessa stöttar i ett genomförande av ett utvecklingsområde och då en verksamhet behöver förändras.