Boktips om naturvetenskap och teknik

Publicerat

”Naturvetenskapliga experiment” och ”Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik” är två böcker som ger inspiration inför arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan – med tips på praktiska experiment och exempel från olika verksamheter.

Naturvetenskapliga experiment – för förskolan och de tidiga skolåren

Marianne Almströms, Camilla Christenssons och Eva Martinssons bok om naturvetenskapliga experiment innehåller 25 experiment anpassade för barn i förskolan och i de tidiga skolåren.

Författarna berättar:

Experimenten i boken är lätta att följa och genomföra med enkel kemi och fysik och går att utföra med vanlig köksutrustning och ofarliga kemikalier. Detta har varit viktigt och vi har även knutit experimenten till vardagsfenomen.

Alla experiment inleds med en koppling till förskolans, förskoleklassens och de tidiga skolårens läroplaner. Relevanta begrepp och förmågor som tränas lyfts och vilka centrala innehåll som behandlas presenteras.

I alla experimenten får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och observera. Vid varje experiment finns förslag på frågor att ställa till barnen för att fokusera på det som experimenten är tänkta att illustrera. Författarna förklarar:

Experimenten innehåller också möjlighet för förskollärare och lärare att diskutera med barnen, något som också är viktigt för barnens språkutveckling.

Boken vänder sig främst till personal i förskolan och F–3 för att ge inspiration och kunskaper att kunna förklara enkla fysikaliska fenomen och kemiska processer för förskolebarnen och för eleverna i förskoleklass och i de tidiga skolåren.

Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik

I Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik illustrerar förskolepedagoger med olika exempel från sina verksamheter hur de tillsammans med barnen utforskar teknik och naturvetenskapliga fenomen.

Redaktörerna berättar i bokens inledning att ”i denna bok är det framför allt olika förskollärare som ger exempel från sina verksamheter. Berättelserna speglar inte en norm för hur arbetet ska gå till utan ger olika perspektiv.”

Insikten om att det finns ett dubbelt lärande- och undervisningsuppdrag i förskolan löper som en röd tråd genom boken. Detta innebär att barn har rätt både till att lära sig om det kända inom teknik och naturvetenskap och till att få utforska och ha teorier om det okända. En andemening i boken är att dessa två lärandeformer inte kan ställas mot varandra, utan det måste finnas en balans mellan de båda i verksamheten.

I bokens inledning kan man läsa om författarnas förhoppningar:

Inför varje års nobelprisutdelning intervjuas nobelpristagarna i tv. (…) Påfallande många av dem som får pris inom naturvetenskap upplever att de leker och att de drivs av nyfikenhet. (…) De flesta förskolebarn kommer varken att bli naturvetare eller nobelpristagare, men vi hoppas att de efter tiden i förskolan fortsätter att vara nyfikna på sin omvärld och att de uppfattar sig själva som någon som kan söka kunskap, lösa problem och påverka sin omgivning.

Boken kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare och som underlag för utveckling av förskoleverksamhet och förskollärares kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän, förskolechefer och vårdnadshavare intresserade av förskoleverksamhet.

Om böckerna

Titel: Naturvetenskapliga experiment – för förskolan och de tidiga skolårenboktips_1_150.jpg
Av: Marianne Almström, Camilla Christensson och Eva Martinsson
Antal sidor: 144
Utgiven av: Studentlitteratur 2018
 

Om författarna: Marianne Almström är lektor och utbildningskonsult i kemi. Hennes intresse och engagemang är experimentverksamhet för barn. Camilla Christensson är forskarutbildad gymnasielärare i kemi och är verksam på Katedralskolan i Lund och vid lärarutbildningen på Malmö universitet. Hennes forskningsintresse är vardagsnära kemiundervisning. Eva Martinsson är adjunkt i kemi med stort intresse för experimentell kemi och att vardagsanknyta kemin.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken

Titel: Förskolans arbete med naturvetenskap och teknikboktips_2_150.jpg
Av: Per Dahlbeck och Karin Nilsson
Antal sidor: 128
Utgiven av: Studentlitteratur 2018
 

Om författarna: Redaktörer för boken är Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet och utvecklingspedagog inom förskoleförvaltningen i Malmö stad, samt Karin Nilsson, universitetsadjunkt på Malmö universitet. Karin Nilsson håller framför allt i kurser inom naturvetenskap för blivande förskollärare och F–3-lärare. Övriga författare är Anna Edvardsson, Marie Eklöv, Anette Freij, Kristina Ivert, Marina Karlsson, Birgitta Larsson, Annica Nettrup, Yvette Ohlsson, Anneli Olsson Lindström, Sara Persson och Victoria Syrén.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken