Boktips Uteverksamhetens möjligheter

Publicerat
Granskat

Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era sinnen! Här berättar författaren Sanne Björklund själv om sin bok Uteverksamhetens möjligheter och bjuder på inspirerande exempel.

Boken Uteverksamhetens möjligheter vill visa på de möjligheter som uteverksamheten erbjuder. Teoretiska resonemang följs av konkreta förslag och praktiska tips, och boken kan ses som ett stöd för alla som vill utveckla den egna uteverksamheten.

Jag skrev boken eftersom jag ser ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring uteverksamheten i förskolan. Utevistelse är en självklar del av förskolans verksamhet. Varje dag, året om, går barn och pedagoger ut, och tiden utomhus är något som vi behöver ta vara på, utveckla och tänka kring. Det betyder inte att vi ska ruta in barnens tillvaro med styrda aktiviteter utan snarare att vi behöver se till att den är meningsfull för barnen.

Oändliga möjligheter

Det finns så mycket potential i uteverksamheten! Vi kan skapa hälsosamma miljöer att vistas i där både barn och vuxna mår bra. Vi kan arbeta med alla delar av läroplanen på ett sätt där hela kroppen inkluderas. Vi kan klättra, springa, leka, bygga och konstruera. Vi kan erbjuda barnen estetisk verksamhet ute, vilket blir något helt annat tillsammans med den miljö och de material som finns där. Vi kan uppleva naturens kretslopp och skapa kunskap tillsammans med dess processer och material.

Möjligheterna tar aldrig slut och kanske kan till och med uteverksamheten hjälpa oss att forma nya teorier om barns utveckling och lärande.

Görandets betydelse

Syftet med den här boken är att väcka lust, nyfikenhet och drivkraft som kan få förskolan att växa och utvecklas.

En stor del av boken ägnas åt göranden och det är något som jag också vill lyfta som viktigt. Om vi vill att något ska ske, om vi vill sätta igång en förändring, det kan vara ett projekt eller ett utforskande av något slag, så måste vi också göra något tillsammans med barnen. Reflektion är viktigt och att förstå sin verksamhet genom olika teoretiska kopplingar är oerhört betydelsefullt. Men för att sätta igång en rörelse i verksamheten och för att skapa meningsfulla dagar för barnen, så måste vi göra. I görandet sker också ett teoretiserande som inte kan ske om vi inte gör.

Inte bara utemiljö

När jag arbetar med att utveckla förskolors uteverksamhet brukar jag börja med att betona att det inte bara handlar om att förändra den fysiska miljön ute. Att skapa en bra uteverksamhet handlar också om hur man organiserar sig och hur man tänker kring tiden ute – vad är syftet med att vi går ut? Det här är viktiga bitar för att få till en fungerande uteverksamhet och därför finns även de här aspekterna med i boken.

Jag har parallellt med mitt arbete inom förskolan också varit artikelförfattare åt Förskoleforum. Då har jag ofta skrivit med fokus på just uteverksamhetens möjligheter och den här boken är ett sätt att knyta ihop dessa texter och idéer till något som kan vara till nytta för alla som vill tänka kring sin uteverksamhet.

Att utveckla uteverksamheten är att vidga barnens möjligheter och jag hoppas att boken kan fungera som inspiration och stöd för alla som är verksamma inom förskolan.


I boken finns 74 olika aktiviteter  göranden  som kan göras tillsammans med barnen för att utveckla uteverksamheten. Här följer två exempel.

Land-art

Land-art är ett sätt att fokusera på relationen mellan människa och natur och att skapa kunskap tillsammans med naturens material. Denna konstform uppstod under 1960- och 1970-talen då konstnärer, genom att skapa konst ute i naturen, av naturen och tillsammans med naturens förlopp, ville uppmärksamma just människans relation till naturen. Konstformen handlar också om att motsätta sig kommersialismen kring konst genom att skapa konstverk ute i naturen som inte går att köpa, sälja eller bevara på ett mer traditionellt sätt. Tanken är att skapa konst i naturen och att sedan låta konstverket vara kvar där tills det bryts ned eller omdanas av naturens egna krafter.

Att skapa land-art tillsammans med barn kan göras på många olika sätt. Det kan ske mycket spontant, genom att vi börjar placera naturmaterial på ett estetiskt tilltalande sätt. Kanske börjar det med att någon bildar en ring av kottar, någon annan fyller på med sand och ytterligare någon lägger till pinnar. Eller så visar vi barnen bilder på kända land-art-konstverk och frågar om de också är intresserade av att skapa konst tillsammans i naturen.

Tanken med land-art är att man endast använder sig av det material som finns på platsen, så man behöver inte släpa med sig en massa saker. Bara fundera på var det finns material som man kan använda utan att behöva förstöra naturen. Genom att besöka samma plats upprepade gånger blir det också uppenbart hur naturen förändras med årstiderna. En gång kanske vi gör ett konstverk av kastanjer, nästa gång av snö och en tredje gång av pinnar, kottar eller gräs.

Tillsammans med naturen skapar vi kunskap om den specifika platsen och bygger en relation till den och de material som finns just där. Konstverket blir som en hyllning till platsen och kan ses som en länk mellan natur och kultur. Man kan också se land-art som ett sätt att ge platsen en röst, en megafon att tala i. Det blir en möjlighet att visa den mångfald av natur som finns där som annars kanske inte hade synliggjorts.

Ett av syftena med att skapa land-art är att låta naturen påverka och omdana konstverket. Att skapa ett konstverk som sedan får förändras av väder, vind, djur och människor som kommer i kontakt med det är en spännande process att följa. Att skapa land-art tillsammans med barnen blir också ett sätt att dröja sig kvar. Att hålla fast vid ett annars kanske flyktigt möte med pinnar, is, stenar och blad.

Genom att olika naturmaterial får mötas framträder också deras egenskaper och kontraster mot varandra. Naturens mångfald och variationsrikedom blir synlig. Ofta formuleras frågor och reflektioner av barnen under processens gång, vilket skapar möjligheter för pedagogerna att jobba vidare med de tankar som väckts.

landart_02_750.jpg

Materialen på sandstranden är unika för platsen. Stenarna framträder och plockas upp. När de ligger intill varandra synliggörs deras olika strukturer och färger. Doppade i havsvattnet får de ytterligare en karaktär. Sanden präglas av alla fotavtryck. Olika stora, olika djupa. Genom att använda ett material från platsen, i det här fallet stenarna, för att synliggöra något karaktäristiskt med just den här platsen, i det här fallet fotavtrycken i sanden, skapas ett konstverk som förenar platsen med vår tolkning av den och dess material. 

 

landart_750.jpg

Barnen kommer nära naturens material i sitt utforskande av världen. Barnen vill ofta plocka sönder, sammanfoga, känna och omforma. Därför är land-art ett så självklart görande i förskolan. Det blir som en fortsättning på det som barnen redan håller på med och genom att göra land-art tillsammans signalerar vi till barnen att det här undersökandet är viktigt och att det kan fortsätta på många olika sätt. 

 

landart_04_750.jpg

Genom att först samla material upptäcker vi vilka möjligheter till skapande som platsen erbjuder. Här skapades ett konstverk med inspiration från andra kända land-art-konstverk som barnen hade tittat på på förskolan precis innan de åkte ut till den här platsen. 

 

landart_03_750.jpg

Genom att samla en del material från platsen och presentera det innan vi börjar skapa, kan vi synliggöra material som man kanske annars inte hade kommit att tänka på. Sand, småstenar, grus och jord är exempel på material som kanske lätt glöms bort men som är effektfulla att använda när man skapar land-art. 

Foto och bild på land-art som utgångspunkt för filosofiska samtal och berättande

Genom att skapa land-art tillsammans med barnen och att sedan också låta barnen fotografera konstverket kan man jobba vidare med bilden av konstverket. Bilden kan projiceras på väggen som ett stöd när ni reflekterar tillsammans kring processen att skapa konstverket. Barnen kan också omskapa bilden av konstverket genom till exempel bildredigeringsprogram eller appar med olika möjligheter att förändra bilder.

Därmed skapas en ny bild som kan ses som en digital utveckling av deras eget konstverk. Bilden kan också fungera som bakgrund eller del i en berättelse där barnens idéer kring konstverket flätas samman med sagoberättande. Genom att hitta olika vägar för land-art-konstverket att involveras i förskolans verksamhet kan det också påverka och smälta samman med förskolans övriga verksamhet, vilket gör att naturen får möjlighet att följa med in. 

Mer om boken

Titel: Uteverksamhetens möjligheter

Författare: Sanne Björklund

ISBN: 9789144110165

Antal sidor: 184

Utgiven av: Studentlitteratur, 2017

Boken kan beställas i bokhandeln eller via www.studentlitteratur.se. Här kan du läsa ett smakprov ur boken.