Boktips: Utvecklingspsykologiska perspektiv

Publicerat

I sin bok Utvecklingspsykologiska perspektiv belyser Gunilla Guvå hur psykologiska teorier om barns lärande och utveckling kan tillämpas i förskolan för att främja barns utveckling och lärande.

Gunilla Guvå är psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Hon har varit verksam som psykolog i förskola och skola under många år, och har där bidragit med psykologisk kunskap om hur barn och unga lär och utvecklas.

Gunilla_Guva_200.jpg
Gunilla Guvå.
I sin bok Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola ger hon ett historiskt perspektiv på olika utvecklingspsykologiska teorier och en presentation av nyare teorier för att beskriva utveckling och lärande som intercirkulära samspelsprocesser. Hon beskriver hur psykologiska teorier om barns lärande och utveckling kan vara användbara inom skola och förskola, inte minst för de barn som inte utvecklas och lär som förväntat.

I bokens inledning berättar hon:

”Under mina yrkesverksamma år (…) har jag mött ett stort antal pedagoger och lärare och i samarbete med dem försökt utröna vad det är som gör att vissa barn inte utvecklas, lär eller beter sig som förväntat eller önskat. Min uppgift har varit att med hjälp av min psykologiska kompetens samt deras pedagogiska kunskaper och färdigheter få till de processer som gör att även dessa barn och unga kan utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar inom ramen för förskolans och skolans vanliga pedagogiska verksamhet."

I boken lyfts också bland annat fram hur barnen utvecklas och lär genom lek och hur läraren kan arbeta med att utveckla en samling barn i en klass till en fungerande grupp. Den går också in på gruppsykologiska och kontextuella perspektiv samt förebyggande och främjande insatser i förskola och skola.

Boken vänder sig till alla professioner som är verksamma inom förskola och skola såsom pedagoger och lärare, psykologer i skola och förskola, elevhälsans övriga professioner samt skolans och förskolans och ledningspersonal.

Om boken

Guva_omslag_150.jpgTitel: Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola

Av: Gunilla Guvå

Antal sidor: 178

Utgiven av: Studentlitteratur 2023

Om författaren: Gunilla Guvå är psykolog och specialist i pedagogisk psykologi samt fil.dr i psykologi. Hon har varit verksam som psykolog i förskola och skola under många år och bidragit med psykologisk kunskap om hur barn och unga lär och utvecklas. Hon är författare till flera böcker, bland annat Från Jag till Vi (Fritzes, 2006) och Elevhälsa som främjar lärande (Studentlitteratur, 2017).


Artikelillustration: Shutterstock.com