Digital lek i förskolan – möjligheter och utmaningar

Publicerat

Förskollärare som använder lärplattor tycker att den digitala leken är ett viktigt inslag som bidrar till undervisningen. Men de möter ett visst motstånd och ointresse från sina kollegor, visar en avhandling från Umeå universitet.

marklund_250.jpg
Leif Marklund är född och uppvuxen i Skellefteå och arbetar vid Umeå universitet sedan 2001. Foto: Leif Marklund.
Artikelfoto: Shutterstock.com.

Digital play in preschools. Understandings from educational use and professional learning heter en av årets avhandlingar från Umeå universitet. Den handlar om digital lek, och är skriven av Leif Marklund som undersökt användningen av digitala verktyg i förskolan. Här får vi veta mer om hans studie och hans resultat.

Han har intervjuat förskollärare som använder lärplattor, låtit dem skriva redogörelser i form av självrapporter och studerat deras kommunikation i diskussionsforum på nätet. Deras erfarenheter av att använda digitala verktyg för pedagogiska syften har stått i centrum för studien.

Forskningen visar att de förskollärare som använde lärplattor mötte ett visst motstånd från sina kollegor. Det kunde handla om brist på intresse och vilja att närma sig digital lek i arbetet. Detta motstånd upplevdes som något som försvårade både pedagogisk användning och professionellt lärande.

Målinriktad och varierad undervisning

De förskollärare som använde lärplattor såg flera fördelar. De upplevde att digital lek förstärkte barns lärandemiljö genom ökade möjligheter till en varierad undervisning, individuella anpassningar utifrån barns behov och innovativa arbetsmetoder.

De ville att användningen av lärplattor i förskolan skulle vara annorlunda än hemmets digitala lek. De ville ge barnen kunskap om hur digitala verktyg kan användas, bortom den underhållningsinriktade användningen som barn ofta möter i hemmet.

– De tänkte på den digitala leken i förskolan som mer målinriktad än användningen i hemmet och införlivad i den dagliga verksamheten. Helst ville de också att det skulle vara en lek där barn samarbetade och lärarna var närvarande, säger Leif Marklund i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Ambitionen att särskilja förskolans digitala lek från hemmets gjorde att vissa av förskollärarna hade svårt att närma sig pedagogisk användning av digitala spel, eftersom de förknippades med den digitala användningen i hemmet.

Samarbete och kommunikation

Leif Marklunds studie visar också att förskollärarna strävade efter en balans mellan traditionell och digital lek i verksamheten. Det gjorde att barnens tillgång till lärplattor och tid med digital lek ibland övervakades. Detta stod i konflikt med hur de var vana att arbeta, där det var viktigt att barnen erbjuds tillgängligt material och stort eget handlingsutrymme. De upplevde också att brist på tid och personal gjorde det svårt att vara närvarande så närvarande i barnens digitala lek som de önskade.

De flesta av deltagarna menade att digital lek gav barnen möjlighet till samarbete och kommunikation. Några tyckte att ambitionen att göra den digitala leken samarbetsorienterad var utmanande, eftersom de hade observerat att vissa barn hade svårt att interagera med andra barn när de arbetade vid en skärm.

Krav på digital kompetens

Sedan Lpfö 18 trädde i kraft sommaren 2019 är det ett krav att förskolan ska stödja barnens utveckling av digital kompetens. Leif Marklund genomförde studien innan detta blev ett krav i förskolan. Hans resultat visar att de förskollärare som använde lärplattor i undervisningen gjorde det för att de såg möjlighet att stödja barnens lärande inför skolan men också inför livet i ett digitaliserat samhälle.

– Min forskning bidrar med perspektiv och erfarenheter som kan vara av värde i det fortsatta arbetet med att utveckla undervisningen med digital lek. Avhandlingen ger en flygbild över hur förskollärares pedagogiska användning, professionella kunskapsbehov och professionella lärandekontext kan förstås. Studien visar även på att förskollärarna efterfrågar kompetensutveckling och tid för att arbeta med det här, säger Leif Marklund.

Länk till avhandlingen

Källa

Digital lek i förskolan – möjligheter och utmaningar. Pressmeddelande från Umeå universitet 2020-03-30.

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Beställ ett abonnemang till din förskola >>

Prova Förskoleforum kostnadsfritt i två månader >>