När riktlinjer och värderingar krockar

Granskat
Publicerat

I situationer där riktlinjer krockar med synsätt och värderingar i kommunikationen med vårdnadshavare, kollegor eller barn behöver pedagogen på ett respektfullt sätt hålla fast vid sitt uppdrag och sätta ord på hur förskolan ska arbeta utifrån läroplanen för barnets bästa. Tuula Torro och Camilla Lindgren ger exempel och underlag för diskussion.

I förskolan möts barn och deras familjer på en gemensam arena. På denna arena där alla barn och familjer är unika med sina egna personligheter, tankar och behov ska pedagogerna tillsammans med familjerna skapa en utbildning utifrån sitt uppdrag i läroplanen och barnens behov och förutsättningar.

Formar en kultur

När människor är tillsammans formar de normer och värderingar som skapar en kultur. Varje enskild förskola får på detta vis sin unika kultur utifrån de individer som är just där, just nu.

Det kan handla om en pedagogisk inriktning, vilka teorier som används, pedagogernas intressen och kompetenser, liksom barnens intressen och hur pedagogerna tillmötesgår dessa.

Det kan också handla om hur stort inflytande vårdnadshavarna önskar att ha eller har. 

Olika kulturer i olika sammanhang

Vi människor kan vara en del av många sociala sammanhang eller kulturer. För barn kan det handla om att det är på ett sätt på förskolan, ett annat sätt hemma och ett tredje sätt hos till exempel mormor. 

För en pedagog kan det innebära att det är på ett sätt på arbetet, ett annat sätt hemma och ett tredje sätt på idrottsföreningen.

Så här säger Oskar om när mormor hälsa på:

När vi är med mormor så säger hon stopp till sådant som egentligen inte är stopp för mamma. När mormor åker hem är det mammas stopp igen.

Ska motverka diskriminering

I förskolan har pedagogerna i uppdrag att motverka all diskriminering, främja öppenhet för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt och främja barnens förståelse för värdet av mångfald och kännedom om kulturer. 

I förskolan där arbetet med likheter och olikheter är en del av det dagliga arbetet kan pedagogerna tillsammans med barnen sätta ord på hur mångfald är en styrka och att alla barn ska känna sig som en tillgång i gruppen.

Men uppdraget med förskolans värdegrund är stort och kan också uppfattas som abstrakt. För att kunna skapa en kultur där mångfald och öppenhet för olikheter genomsyrar utbildningen behöver förskolans pedagoger kunskaper om innebörden i orden i värdegrunden och en samsyn kring det i arbetslaget. De behöver också reflektera över sina egna normer och värderingar.

När värderingarna krockar

I förskolan händer det ofta att den kultur och värdegrund som finns inte stämmer överens med det som pedagoger som arbetar på förskolan, vårdnadshavare eller barn tycker eller vill att det ska vara. 

Vid dessa tillfällen behöver pedagogerna hålla fast vid sitt uppdrag, bemöta personen med respekt och sätta ord på hur förskolan ska arbeta utifrån läroplanen för barnets bästa.

Tre exempel från förskolans vardag

Exempel 1

Deepak, 3 år, har engelska som modersmål och han berättar för pedagogen Lisa att i eftermiddag kommer mormor och farfar och hämtar honom. Pedagogen Stina går då precis förbi Lisa och säger: ”Men kära nån, nu vet han inte vem som bor hemma hos vem!”

I engelskan finns inga ord som särskiljer mor- och farföräldrar från varandra som i svenskan med mormor, morfar, farmor och farfar.

I detta exempel är det en pedagog som agerar efter egna privata åsikter och förhåller sig inte till förskolans värdegrund. Här behöver övriga pedagoger vara modiga och sätta ord på hur uttalanden som dessa är nedvärderande och diskriminerande.

Exempel 2

På förskolan är familjen Karlsson på besök för att bestämma sig för om de vill ha en plats där eller inte.

Vid toaletterna pratar de om hur toalettbesöken går till. En av vårdnadshavarna frågar om det jobbar män på förskolan och pedagogen Michaela som visar runt säger att det gör det. Vårdnadshavaren säger då med upprörd röst att inga män får hjälpa hens barn på toaletten, kan pedagogerna garantera det?

I detta exempel ställer vårdnadshavaren krav som inte stämmer med förskolans läroplan eller ur ett arbetsmiljöperspektiv. Förskolan ska visa att vi lever i ett jämställt samhälle där både kvinnor och män utför alla arbetsmoment på förskolan.

Exempel 3

Barnen Lea och Amir leker tillsammans på gården. De har samlat ihop hinkar, spadar, pinnar och annat löst material. De håller nu på att bygga ett hem. De är uppslukade av leken och pratar på arabiska, sitt modersmål. 

Barnet Noor kommer förbi och tittar på vad Lea och Amir gör. Efter ett tag frågar Noor om hen får vara med. Barnen som leker ignorerar hen och fortsätter leka. Noor går bort till pedagogen Erik som finns i närheten och säger: ”Jag vill vara med, men de pratar inte med mig, de pratar bara arabiska.”

I detta exempel upplever Noor att hen bli utesluten ur leken och inte blir hörd. Barnen har rätt att tala sitt modersmål samtidigt som andra barn inte ska uteslutas. Pedagogen Erik behöver här förhålla sig till alla barnens rättigheter och inkludera dem alla i ett samtal. 

Stöd i erfarenhet och från kollegor

En del av situationerna i exemplen kan pedagogen lösa själv, men i andra behöver pedagogen stöd av sina kollegor och även av rektor.

Pedagoger som har längre erfarenhet kan ha varit med om liknande situationer och ha tidigare händelser att luta sig mot, både genom erfarenhet och kunskap i uppdraget.

Som ny pedagog kan det vara svårt att hitta en balans mellan att stå upp för barnens rätt till en demokratisk utbildning och krav från kollegor, barn eller vårdnadshavare. 

Reflektionsfrågor

  • Vad skulle du säga är utmärkande för kulturen på din förskola?
  • Hur hade du bemött en kollega som i det första exemplet?
  • Har du varit med om att pedagoger diskriminerar barn?
  • Vilka krav har du varit med om att vårdnadshavare ställer på din förskola utan att ni kunnat bemöta dem?
  • Vad tänker du om exemplet med Lea, Amir och Noor? Hur hade du agerat här om du var Erik?

Länktips

På Skolverkets webbplats hittar du information om värdegrunden och om kontroversiella frågor:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-forskolans-och-skolans-vardegrund

Illustration: Shutterstock.com.

provaikon.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader