Stor granskning av matematik och naturvetenskap i förskolan

Publicerat

Det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor runt om i landet.

På en majoritet av de förskolor som man undersökt behöver arbetet utvecklas och integreras, både i vardagssituationer och i planerade aktiviteter, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

– Positiva erfarenheter av matematik, naturvetenskap och teknik redan i förskolan kan ha stor betydelse för barns nyfikenhet och intresse för dessa ämnen senare i grundskolan. Tidiga möjligheter att pröva förmågor kan också påverka studie- och yrkesval. Men många förskolor saknar ett tillräckligt målinriktat arbetssätt, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Ska knytas till strävansmålen

Det man tittat närmare på i undersökningen av de 22 förskolorna, är hur de arbetar med att stimulera och utmana lärandei i matematik, naturvetenskap och teknik. Efter granskningen drar Skolinspektionen slutsatsen att merparten av de undersökta förskolorna behöver utveckla arbetet så att det utgår från alla strävansmål i läroplanen.

Osäkerhet hos pedagogerna

På många av förskolorna märkte Skolinspektionen att det fanns en osäkerhet hos pedagogerna om hur man ska arbeta med naturkunskap och teknik. För att arbetet ska lyckas är det därför av stor vikt att förskolechefen skapar goda förutsättningar för personalen, i form av kvalitetsarbete och kompetensutveckling, menar Skolinspektionen.

Så här beskriver Skolinspektionen sina viktigaste iakttagelser:

Matematik

Förskolornas arbete stannar ofta vid att låta barnen räkna, till exempel antal barn. Barnen får sällan tillfälle att resonera och problematisera utifrån ett matematiskt innehåll. De får begränsade möjligheter att utveckla taluppfattning och förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp.

Naturvetenskap

Förskolornas arbete är till stor del inriktat mot området djur och natur. Andra områden, till exempel kemiska processer och fysikaliska fenomen, genomförs ofta i avgränsade experiment, utan koppling till de naturvetenskapliga fenomen som barnen möter i vardagen. Barnen får sällan samtala och ställa frågor om naturvetenskap, till exempel om naturens kretslopp och hur människa och natur påverkar varandra.

Teknik

Arbetet är till är stor del inriktat mot bygg och konstruktion. Personalen bidrar sällan med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. När det gäller teknik i vardagen och enkel teknik får barnen använda olika tekniska föremål, till exempel cyklar och vattenkranar men inte närmare utforska hur de fungerar.

Källa: Pressmeddelande från Skolinspektionen 2017-10-19.

Foto: Shutterstock.com.

Fakta

Granskningen omfattar 22 slumpvis utvalda förskolor i 15 olika kommuner. Granskningen har genomförts genom observationer av verksamheten och genom intervjuer med förskolechefer, förskollärare och arbetslag.

Kommuner som ingår i granskningen

Eslöv, Gnosjö, Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Hässleholm, Klippan, Nordanstig, Nykvarn, Strömsund, Timrå, Torsby, Värmdö, Växjö och Örebro.

Du kan hämta den fullständiga rapporten på Skolinspektionens webbplats.