Utemiljö – för de yngsta barnen

Publicerat

Här får du konkreta råd och filmade exempel på hur goda undervisningsmiljöer kan utformas utomhus. Serien består av sex delar, och först ut är miljöer för de yngsta barnen.

För de yngsta barnen på förskolan handlar lek och lärande mycket om att få utforska med hela kroppen, att få undersöka och våga ta sig an utmaningar så att nya erfarenheter skapas. För att de ska våga utforska och hänge sig åt lärandet behöver vi skapa en utomhusmiljö där barnen känner sig trygga och där pedagogerna är nära och aktivt deltagande i barnens utforskande och lek.

Första steget

Ett första steg när man vill utveckla sin utemiljö med särskilt fokus på de yngsta barnen kan vara att ta reda på vad som möter dem när de tar sitt första steg ut från förskolans byggnad. 

Att som pedagog sätta sig på huk eller på marken precis i dörröppningen ger en uppfattning om vad de yngsta barnen ser när de ska gå ut. 

Kanske svischar äldre barn förbi på snabba cyklar, kanske finns det en svår entrématta eller trappa man ska ta sig an när man just lärt sig gå och ska bege sig ut i förskolans utemiljö. Kan de små barnen ens se vad som finns i lådan med sandleksaker? Kan de nå dem? När du lyfter blicken och tittar ut över gården – vad fångar din uppmärksamhet? Vad blir du nyfiken på? Vågar du ta dig dit?

Det är viktigt att reflektera över hur tillgänglig förskolans utemiljö egentligen är för de yngsta och utveckla den på ett sätt som främja alla barn på förskolan, vilket ofta handlar om att skapa en rik och varierande utemiljö.

Platser för undervisning

Att skapa en utomhusmiljö där det finns flera olika platser för både individuellt utforskande och för möten mellan barn gör att det blir lättare att utforma undervisningen ute.

En rikare miljö skapar helt enkelt bättre förutsättningar för en varierad undervisning. Att barnen kan klättra, balansera och utforska med sin kropp på flera olika sätt gör t.ex. att du som pedagog kan utforma din undervisning kring motorik och rörelse på olika sätt. En varierad undervisning ökar möjligheterna att fånga alla barns uppmärksamhet och få fokus på det ni ska lära.

Förutom de olika fasta miljöerna i utemiljön kan man sedan lägga till ytterligare material som man tar fram för att variera och utforma undervisningen utifrån olika fokus.

Det lösa materialet, det vill säga material som barnen kan påverka, omforma och förflytta, är viktigt för att barnen ska kunna vara delaktiga och själva förändra sin utemiljö och skapa en mer dynamisk lek. Det är därför en god idé att fundera ut olika typer av material som kan komplettera och utvecklare utemiljön ytterligare.


Exempel från förskolan Trollet

På förskolan Trollet i Kalmar har man skapat två olika utemiljöer, en med miljöer för de yngre barnen och en med miljöer för de äldre barnen på förskolan. 

Det är oftast samma typ av miljöer som finns på de båda gårdarna men anpassade till de olika åldrarna. 

Ett exempel är byggmiljöerna. Det finns en ”storbygg” både på de yngre barnens gård och på de äldre barnens gård, men det som är stort för en ettåring är inte lika stort för en femåring, och därför har materialet anpassats till barnen på de olika gårdarna. 

I filmerna berättar utomhuspedagog Marina Sjögren om de yngsta barnens utemiljö på förskolan Trollet i Kalmar. Tänk på att olika kommuner kan ha olika riktlinjer när det t.ex. gäller användningen av återbruksmaterial. Filmerna är tänkta som inspiration för att arbeta vidare med det material och de miljöer som fungerar på just er förskola.


Diskussionsfrågor för arbetslaget

  • Vilken undervisning skulle ni kunna erbjuda de yngsta barnen i en rik lärmiljö utomhus?
  • Hur kan lärmiljöerna för de yngsta barnen utomhus komplettera de yngsta barnens lärmiljöer inomhus?
  • Vilket material och vilka miljöer ser ni skulle berika era befintliga lärmiljöer utomhus, med tanke på de yngsta barnen på förskolan?
Bakgrund 

Förskolans utomhusmiljö ska, precis som inomhusmiljön, skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. 

Enligt läroplanen ska utbildningen ”ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer” (Lpfö 18 s. 11).

Det betyder att vi behöver fundera över vilka miljöer och vilket material som erbjuds barnen även utomhus, så att det inte stannar vid gungor, sandlåda och cyklar.

Vi behöver se på utomhusmiljön som en undervisningsmiljö. Vad är det barnens ska lära sig när vi är ute tillsammans på förskolan? Vilka miljöer och vilket material behöver vi då, och hur kan undervisningen utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lärande sker?

En undervisningsmiljö handlar ju om långt mer än den fysiska miljön. Pedagogers förhållningssätt och organisation är exempel på faktorer som också spelar stor roll för undervisningen. I den här artikelserien har vi främst fokus på den fysiska utformningen av miljön, som en viktig del i den helhet som utgör undervisningsmiljön.

 

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få en offert

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader