Utemiljö – platser för vatten

Publicerat

Vatten lockar förskolebarn i alla åldrar till både praktiskt utforskande och finurliga funderingar. Här får du konkreta råd och filmade exempel på hur goda undervisningsmiljöer med fokus på vatten kan utformas.

Lockar både de yngsta och de äldsta

Att vattnet har sin självklara på plats i förskolans verksamhet är det nog få som sätter sig emot. Att få utforska vatten lockar oftast både de alla yngsta och de äldsta barnen på förskolan. Det kan leda till djuplodade projekt kopplade till hållbarhet men spelar samtidigt huvudrollen i flera av vardagens aktiviteter som att tvätta händerna och släcka törst.

Variera vattenutforskandet

Att erbjuda vattenutforskande utomhus är en synnerligen god idé. Utomhus finns en högre tolerans för stänk och spill vilket gör att det inte blir så omständligt att erbjuda vatten för utforskande. Men man kan fundera över hur vattnet erbjuds och på vilka olika sätt som vatten faktiskt kan utforskas. Vatten kan rinna, droppa, forsa, fylla, skapa imma, ytspänning, is och snö.

Variationen i undervisningen gör den tillgänglig för fler barn och synliggör också vattnets egenskaper ur olika perspektiv. Genom att till exempel erbjuda en mindre mängd vatten tillsammans med noga utvalda material kan barnen utforska vattnets egenskaper på ett helt annat sätt än när de kan gå och plaska i det. 

vattenmiljoer_750.jpg
Olika platser för lärande, men båda med fokus på vatten. Här kan undervisningen utformas på olika sätt och locka till olika typer av vattenutforskande. Bilder från förskolan Trollet i Kalmar.
Utgå från syftet

Syftet med undervisningen styr vilket material och vilka miljöer vi använder oss av och genom att tänka igenom vilka alternativ du har som pedagog kan också nya möjligheter synliggöras.

Vill ni ha ännu mer inspiration på hur man kan bygga vattenbanor på ett enkelt sätt så finns det en artikel på Förskoleforum om just det: Vattenbanor på förskolegården.


Exempel från förskolan Trollet

I filmen berättar utomhuspedagog Marina Sjögren om deras plats för vattenutforskande på förskolan Trollet i Kalmar. 

Diskussionsfrågor för arbetslaget

  • Vilken undervisning skulle ni kunna erbjuda i en utomhusmiljö med fokus på vatten?
  • Hur kan lärmiljöerna med fokus på vatten utomhus komplettera det vattenutforskande som sker inomhus?
  • Vilket material och vilka miljöer ser ni skulle berika era befintliga lärmiljöer utomhus med fokus på vatten? 
Bakgrund 

Förskolans utomhusmiljö ska, precis som inomhusmiljön, skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. 

Enligt läroplanen ska utbildningen ”ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer” (Lpfö 18 s. 11).

Det betyder att vi behöver fundera över vilka miljöer och vilket material som erbjuds barnen även utomhus, så att det inte stannar vid gungor, sandlåda och cyklar.

Vi behöver se på utomhusmiljön som en undervisningsmiljö. Vad är det barnens ska lära sig när vi är ute tillsammans på förskolan? Vilka miljöer och vilket material behöver vi då, och hur kan undervisningen utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lärande sker?

En undervisningsmiljö handlar ju om långt mer än den fysiska miljön. Pedagogers förhållningssätt och organisation är exempel på faktorer som också spelar stor roll för undervisningen. I den här artikelserien har vi främst fokus på den fysiska utformningen av miljön, som en viktig del i den helhet som utgör undervisningsmiljön.