Utsatthet hos barn – nytt stödmaterial

Publicerat

”Se mig – rätten till stöd tidigt i livet” heter en ny rapport från Bris som ger förskolan stöd i att uppmärksamma utsatthet hos barn i förskoleålder. Till den här artikeln får du också ett filmklipp där specialistpsykolog Anna Hellberg Björklund berättar hur utsatthet kan visa sig hos barn i förskolan.

rapport_bris_250.jpgBris nya rapport lyfter de allra yngsta barnen som lever i utsatthet. Rapporten släpptes den 24 april och samma dag hölls en spridningskonferens på temat, som går att se via Bris webbplats. I rapporten är fokus vikten av tidiga stödinsatser utifrån de yngsta barnens behov. Här ger vi en sammanfattning av det viktigaste i rapporten.

Många barn kontaktar Bris

Varje dag kontaktas Bris nationella stödlinje av många barn som upplever att de inte har det bra. Det kan handla om oro för syskon, att man utsätts för våld, att en förälder dricker eller inte finns där.

Det stöd som erbjuds via Bris används av naturliga skäl främst av barn som är äldre och kan kommunicera om sin situation med den som svarar.

Barnen ringer när de blivit varse att alla andra inte har det på samma sätt, de ser att det finns kompisar som får en helt annan omsorg från föräldrar och ett annat stöd i sin uppväxt. Många av de barn som ringer berättar om när de har varit små, om sådant de utsatts för.

I kontakten med Bris berättar barn om utsatthet som de levt med sedan tidig ålder och de uttrycker besvikelse över att ingen ingrep och såg till att de fick hjälp. Varför gjorde ingen vuxen något och hur kunde det bara få pågå?

Bris rapport 2023:2, s. 2.

Även om de barn som kontaktar Bris i dag är lite äldre, har organisationen som mål att stärka alla barns rättigheter.

Mot denna bakgrund har det under ca ett och ett halvt år pågått ett projekt om stöd till barn 0–6 år, med målet att ”främja tidig upptäckt av barn i åldrarna 0–6 som riskerar att fara illa, och att de erbjuds adekvat stöd och skydd”. Detta är bakgrunden till den nya rapporten och spridningskonferensen.

Här hittar du materialet

På Bris webbplats hittar du följande material kopplat till den här artikeln:

Rapporten Se mig – rätten till stöd tidigt i livet (pdf)

Alla föreläsningar från Bris konferens när rapporten släpptes

Samtalsguiden Goda samtal om svåra ämnen (pdf)

Bristande stöd från samhället

Som underlag till rapporten har representanter från förskola, BVC och socialtjänst intervjuats. Barnens röster har blivit hörda genom det som berättas av dem som ringer till Bris nationella stödlinje.

Rapporten bygger också på forskning och myndighetsrapporter. I rapporten lyfts barns behov och rättigheter fram, liksom vilka konsekvenser utsatthet kan leda till, både på kort och lång sikt.

Rapportens upplägg

Rapporten består av fyra delar:

1. Den första delen beskriver de yngsta barnens behov, rättigheter och livsvillkor. Barns rättigheter och statens ansvar regleras bland annat i Barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 är svensk lag. Det handlar bland annat om rätt till omvårdnad, trygghet, delaktighet och vuxna som tillgodoser barns behov. I rapporten berättar sexåringar i en förskoleklass om vad de anser att barn behöver och vilket ansvar vuxna har.

2. Den andra delen belyser utsatthet i olika former och vilka konsekvenser det kan få för barn, både på kort och lång sikt. Rapporten återger vad forskning säger om konsekvenser av omsorgsbrist och upplevelser av våld tidigt i livet. Barnens röster görs hörda genom erfarenheter som de berättat om i enskilda samtal med en kurator eller i gruppstöd via Bris.

3. Den tredje delen i rapporten belyser barns rätt till samhällets stöd, när föräldrars stöd sviktar. Det handlar till exempel om aktörer som BVC, förskola och socialtjänst. I rapporten lyfts samtal med professionella som arbetar med de yngre barnen, där det framkommer olika utmaningar när det gäller att säkerställa att alla barn ges tillgång till stöd och insatser.

4. I den avslutande, fjärde delen förs en diskussion om slutsatser som kan dras. Bris visar på önskvärda förändringar, både bland beslutsfattare och bland dem som direkt möter de yngsta barnen i sitt arbete, ett arbete som behövs för att alla att barn ska ha möjlighet att tidigt få tillgång till det stöd som de har rätt till.

Vad säger rapporten om förskolan?

I rapporten framhålls förskolan som en nyckelaktör i arbetet med att synliggöra barn och familjer i behov av stöd. Förskolan följer barn över tid och har ofta en förtroendefull relation med hemmet, vilket gör förskolan till ett viktigt stöd i sig men också väl lämpad att kunna informera om andra typer av stöd.

Förskolans kompensatoriska uppdrag kan ses som särskilt betydelsefullt för barn som lever i utsatthet och när förskolans utbildning håller en hög kvalitet kan den utgöra en viktig skyddsfaktor för barn. Sveriges kommuner måste därför säkerställa att alla barn har tillgång till en förskola med god kvalitet i sin utbildning. Barns rätt till stöd får inte vara beroende av var i landet barnet bor.

I rapporten betonas vikten av kunskap om utsatthet. För att ett barns situation ska synliggöras krävs att de vuxna runt barnet vet vilka tecken de behöver reagera på och när det finns misstanke om att barn far illa.

Utsatthet som inte syns, som omsorgssvikt och försummelse, kan vara särskilt svårt att identifiera och många som arbetar med barn framhåller att de har behov av en kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapspåfyllnad vad gäller utsatthet bland de yngsta barnen. När kompetens saknas riskerar barns signaler att misstolkas, förminskas eller negligeras.

Behov av handledning och möjlighet till konsultation kring frågor om våld och utsatthet lyfts också fram av professionella.

Samtalsguide för svåra ämnen

Bris har också tagit fram en samtalsguide som är tänkt att fungera som stöd till vuxna som möter de yngsta barnen i sitt arbete. Samtalsguiden heter ”Goda samtal om svåra ämnen – en guide i mötet med föräldrar till de yngsta barnen” och du hittar den här.

Bris lyfter fram råd till verksamheter som möter de yngsta barnen

I rapporten framhåller Bris att den som möter de yngsta barnen i sin profession har en betydande roll när det gäller att upptäcka barn som riskerar att fara illa och familjer som är i behov av stöd. I rapporten sammanfattas rekommendationer för yrkesverksamma, vilka lite förkortat innebär att ha tillgång till följande:

  • Metoder och tydliga rutiner för att kommunicera med yngre barn. Barn ska bli lyssnade till och deras delaktighet måste möjliggöras i praktiken.
  • Stöd till personal att kunna ta svåra samtal med föräldrar tidigt vid bekymringar. Personal behöver veta hur man kan ställa frågor till föräldrar i ett tidigt skede när barnet uppmärksammas vara utsatt för något som kan innebära en risk.
  • Höjd kunskapsnivå när det gäller utsatthet. Professionella som möter de yngsta barnen behöver ha goda kunskaper om tecken på utsatthet och dess konsekvenser för barn.
  • Olika verksamheter som möter de yngsta barnen behöver ha kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Socialtjänstens arbete och orosanmälningar är särskilt centralt. Samverkan mellan verksamheter som möter de yngsta barnen behöver prioriteras på många nivåer. Välfungerande samverkansmodeller behöver spridas.

Film: Lär dig känna igen utsatthet

Att känna igen utsatthet i förskolan och veta vad man bör reagera på är inte alltid enkelt. I det här filmklippet förklarar jag mer om hur utsatthet kan visa sig hos barn i förskoleålder.

Bris stödverksamhet för barn

Bris driver den nationella stödlinjen 116 111 för barn. Den erbjuder professionellt stöd till barn upp till 18 år – dygnet runt. Barn kan prata eller skriva anonymt med Bris kuratorer. Bris erbjuder också barn individuellt stöd genom samtal med en kurator på någon av Bris mottagningar och genom deltagande i stödgrupper.

I Bris vuxentelefon – om barn, får vuxna med frågor eller oro för ett barn anonymt råd och stöd av Bris kuratorer. Till Bris vuxentelefon – om barn vänder sig föräldrar, anhöriga och professionella som arbetar med barn.

Källa: bris.se

Illustration: Shutterstock.com.