Forskarporträtt

Här får du möta en rad forskare som berättar om sina tankar och resultat, både inom det pedagogiska området och inom närliggande kunskapsområden.

Forskare

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är docent och forskar om barns övergångar till och från förskoleklass. Hon är verksam vid Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet. Helena har även skrivit flera artiklar här på Förskoleforum om sitt forskningsämne.
Forskare

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo forskar om lärarkompetens, särskilt inom läs- och skrivundervisningsområdet, där övergångarna mellan förskola och skola är viktiga.
Forskare

Karin Alnervik

Karin Alnervik är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare, anställd av Malmö stad. Hon är inriktad på dokumentationsarbete och verksamhetsutveckling i förskolan.
Forskare

Eva Änggård

Eva Änggård är docent och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga ­institutionen vid Stockholms universitet.
Forskare

Eva Ärlemalm-Hagsér

Forskare och universitetslektor vid Mälardalens högskola. Hennes forskning rör förskolebarns lärande och lärandeprocesser samt förskolan som lärande miljö både inomhus och utomhus.
Forskare

Elisabeth Åsén Nordström

Elisabeth Åsén Nordströms forskning handlar om att lära sig att leda professionssamtal byggt på kollegialt lärande.
Forskare

Kerstin Bäckman

i förskolan är numera Kerstin Bäckmans forskningsfokus. Hennes avhandling heter Matematiskt gestaltande i förskolan där hon studerat barns aktiviteter, förskollärares undervisning och interaktionen mellan barn, förskollärare och det matematiska innehållet.
Forskare

Camilla Björklund

Camilla Björklund är docent i pedagogik och verksam som lärarutbildare och handledare inom det förskolepedagogiska fältet. Hennes forsknings­intressen rör matematiklärande och matematikundervisning.
Forskare

Anette Boye Koch

Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik", vilket närmast kan översättas med barnomsorgspedagogik. Hon studerar hur barn trivs och har hittat en intressant parallellvärld hos dem.
Forskare

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör hur man på olika sätt kan stödja och stimulera barn med en skör och sårbar språkutveckling, både hemma och i förskolan.
Forskare

Johan Dahlbeck

Johan Dahlbeck har undersökt hur man arbetar med hållbar utveckling i förskolan. Detta område är ju något som bara blir mer och mer aktuellt, men man behöver titta på hur man formulerar etiken, menar Johan.
Forskare

Klara Dolk

Klara Dolks forskningsintresse rör spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan vuxna och barn i förskolans värdegrundsarbete.