Lackalänga förskola

Article image
Två glada pedagoger på Lackalänga förskola
Publicerat

Lackalänga förskola jobbar tematiskt utifrån den pedagogiska idén ”Lustfyllt lärande i sagans värld”. Genom berättande, drama och musik möter barnen undervisning som skapar fortsatt intresse för lärande.

Skrivet av: Angelica Berg.

På Lackalänga förskola i Kävlinge finns det böcker överallt. Grunden för verksamhet är den pedagogiska idén ”Lustfyllt lärande i sagans värld”.

Pedagogiken är baserad på forskning och beprövad erfarenhet om vad som gynnar barns språkutveckling.

– Språk och kommunikation är grunden till allt. Vi vill hjälpa barnen att kliva in i en språkvärld och vara språkande förebilder. Böcker är centralt hos oss och vi värnar om bokens plats, tillgänglighet och mångfald, berättar Olivia Olsson, förskollärare.

Gemensamt tema för hela förskolan

Varje år väljer pedagogerna genom röstning en barnbok tillsammans och den blir hela förskolans tema. Alternativen väljs med omsorg med fokus på personer, miljö och handling.

Att alla jobbar med samma bok skapar gemenskap och barnen har något att knyta an till, oavsett ålder och intresse.

– I år har vi jobbat med Hundpromenaden, en så kallad ”silent book”, av Sven Nordqvist. Åren dessförinnan jobbade vi med ”Kurran och Pigan räddar en liten” och ”Alice i underlandet”.

I undervisningen används tre arbetsmetoder: Berättande, drama och musik. Metoderna hör ihop och kombineras på olika sätt.

– Det är våra huvudsakliga metoder för att stärka barnens språk och kommunikation.

Berättande som arbetsmetod

I berättandet är högläsning en viktig del. De går på bildpromenader, ritar berättelsekartor och läser böcker med hjälp av material som bland annat ”Läsfixarna”.

Ibland används rekvisita, som handdockor, utifrån årets temabok. Klassiska sagor har en återkommande roll. Genom böcker, kläder och annat material, som alltid är tillgängligt, illustreras sagorna.

Även förskolans utomhusmiljö uppmuntrar till berättande, med hjälp av lekredskap som kan kopplas till sagor som ”Guldlock” och ”De tre små grisarna”.

– Vår gemensamma hållning är att vår pedagogiska idé ska synas såväl inne som ute, och arbetet med växelverkan mellan inomhusmiljön och utomhusmiljön är central.

Musik som arbetsmetod

lackalanga_300.jpg
Alla grupper har tillgång till musikinstrument.
Genom musik möter barnen ytterligare en uttrycksform. Alla grupper har tillgång till instrument och flera pedagoger på varje avdelning kan spela gitarr.

Varje år skrivs sånger utifrån årets tema och dessa sjungs ofta i barngruppen. Ibland skapar pedagogerna också sånger som befäster det gruppen arbetar med.

– Via vår Youtube-kanal kan vi återuppleva sånger även från föregående år och den kan användas som en bro mellan hem och förskola. Alla kan då ta del av vår musik!

Drama som arbetsmetod

När det är dags för evenemanget ”Lackalänga sjunger” samlas hela förskolan för sång och drama. Pedagogerna uppträder och bjuder på teater för att uppmuntra till fantasi och föreställningsförmåga.

I den dagliga verksamheten dramatiserar och leker barnen olika sagor och skapar även egna. Varje år sys kläder upp, till både barn och vuxna, utifrån läsårets karaktärer och bok.

Utescenen och scenen på förskolans gemensamma yta ”Skattkammaren” används ofta och väl.

– Drama är gruppstärkande och fokuserar på gruppdynamik och att stärka demokratiska värderingar.

lackalanga_02_750.jpg
Utescenen kommer ofta till användning.

Projekterande arbetssätt

Med utgångspunkt i temaboken arbetar alla med olika projekt utifrån barngruppens behov och intresse.

En grupp har skrivit en text till temaboken. Andra har jobbat med biologisk mångfald, färglära eller tillverkat och sjösatt egna båtar.

– Projekten kan ta vilka vägar som helst. Min grupp har jobbat med mångfald för att vi såg ett behov av att arbeta med och fördjupa oss i andra kulturer.

I deras projekt har temabokens karaktärer åkt på en resa runt jorden med fokus på Japan och Egypten.

– Vi har bland annat byggt pyramider och gjort flaggor, dansat afrikansk dans och ätit med pinnar. När vi läst temaboken har vi använt illustrationerna för att hitta saker som förknippas med Japan och Egypten. Vi har också läst klassiska afrikanska och asiatiska sagor för att barnen ska få uppleva andra litteraturkulturer.

Mindre sårbart med enheter

Förskolan består av tre enheter med vardera ca 36 barn i olika åldrar. Varje enhet är i sin tur indelad i tre mindre grupper utifrån bland annat barnens ålder. I varje grupp arbetar en ansvarig förskollärare och en barnskötare.

Genom att jobba i mindre grupper har pedagogerna större möjlighet att bland annat möta varje barn och skapa starkare relationer till alla.

– Även om vi har samma antal barn som när vi arbetade i avdelningar är det ett större lugn med det här sättet att arbeta. Det är lättare att planera undervisningen efter barngruppens behov och intresse. Att vi arbetar i par underlättar kommunikationen kring varje barns lärande. Stressen för pedagogerna har minskat. Vi jobbar i de mindre grupperna varje dag minst klockan 9.00–14.00.

På dagliga morgonmöten hjälps enheterna åt att lösa dagen om någon pedagog är borta. Organisationen är mindre sårbar med ett enhetstänkande, eftersom det är tre par på varje enhet som känner barnen väl.

– Arbetet i enheter bygger på att det finns en tydlig struktur och en tydlig och rak kommunikation, med en vilja att hjälpas åt för varje grupps bästa.

Mycket reflektion

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt på Lackalänga. Varje vecka utvärderas undervisningen i reflektionsdokument och nästkommande vecka planeras av varje par. Förskolläraren har ansvar för lärmiljön och för att reflektera och planera verksamheten.

Det finns en röd tråd genom de olika projekten och en tydlig koppling till förskolans styrdokument. Varje vecka träffas också alla förskollärare för att diskutera olika pedagogiska frågor samt utveckla undervisningen.

– Vi jobbar mycket med det kollegiala lärandet. Vi ska arbeta åt samma håll och har gemensamma mål. Förskollärarna har också schemalagd reflektion varje vecka för att kunna följa varje individs lärande.

Lokalerna är anpassade efter enheterna och ett grupperande sätt att arbeta, och det finns en tanke bakom rummens placering och hela den pedagogiska lärmiljön.

– För ett och ett halvt år sedan flyttade vi in i våra nya lokaler, som är anpassade efter arbetssättet med mindre barngrupper. Detta underlättar givetvis arbetet, men det är även fullt möjligt att genomföra i äldre, traditionella lokaler. Det finns fler förskolor i vår kommun som arbetar på det här sättet.

Olivia uttrycker engagemang och stolthet över sin arbetsplats och den utbildning barnen får på Lackalänga förskola.

– Det är med glädje jag går till jobbet varje dag när jag vet att vi alla arbetar för samma sak och för att barnen ska få en lustfylld och lärorik tid i förskolan.

Se en kort film om Lackalänga förskolas arbete

Mer om Lackalänga förskola

Förskolan startade ursprungligen 1978 men flyttade in i nya lokaler november 2020.

Kontaktpersoner: 

Rektor Lina Jägestedt, 0709-739371, lina.jagestedt@kavlinge.se

Biträdande rektor Pernilla Tegnér, 0704-743547, pernilla.tegner@kavlinge.se

Lackalänga förskola i sociala medier:

Youtubekanal: Lackalänga förskola

Instagram: @lackalanga.forskola

Så använder vi FörskoleforumVi använder Förskoleforum bland annat som inspiration, fortbildning och för att ta del av artiklar och forskning. Vi får även en inblick i hur andra verksamheter arbetar.

Om Lackalänga förskola


Antal barn
120
Antal anställda
25

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1978

Adress
Vintergatan 15
Stad
Furulund
Postnummer
24462
Förskolans vision
Lustfyllt lärande i sagans värld. Här vågar vi synas, tänka, vara viktiga, lära och le tillsammans. Här blir varje barn sitt bästa jag!