Välkommen till Skegrie förskolor!

Article image
Publicerat

Skegrie är en växande ort mellan Trelleborg och Malmö, med ständig nybyggnation vilket har resulterat i en stor inflyttning under de senaste åren. Skegrie förskoleenhet består av två förskolor; Ängen och Slätten, med sex avdelningar var.

Slättens förskola är en nybyggd förskola, Ängens förskola ligger mitt i byn och består av tre paviljonger, men kommer inom de närmaste åren flytta in i en nybyggd förskola intill Slätten. Läget uppmuntrar till utomhusvistelse och utforskning av närmiljön. Paviljongernas utformning bidrar till att verksamheten kan planeras utifrån smågrupper. Slättens förskola är kommunens miljövänligaste förskola.

Gårdsdagar ger underlag för utemiljön

Utformningen av våra gårdar har till stor del kommit till tack vare de så kallade gårdsdagar som vi genomför tillsammans med vårdnadshavarna.

Det börjar med barnens tankar som vi fångat upp under samlingar. Dessa tankar blir sedan till ritningar som barnen gör och som vårdnadshavarna får ta del av via Unikum och föräldramöten. Därefter skriver vårdnadshavarna samman ett förslag som vi pedagoger lägger ut på Unikum. Vårdnadshavarna bidrar med material som färg, lastpallar, brädor och spik och tillsammans bestämmer vi datum för en gårdsdag. Det är självklart helt frivilligt för vårdnadshavarna att delta.

På de gårdsdagar vi genomfört har det samlats ca 20 vårdnadshavare vid varje tillfälle. Hittills har utemiljön fått en glasskiosk, biltvätt, buss, bensinmack, hopphagar, ommålade utemöbler, djur och fordon tillverkade av kabelrullar, en musikvägg samt material för vattenlek på väggen.

I vår närmiljö finner man grönområden, ängar, åkrar, kyrka, bäck, gårdar med djur, skola (samt fritidshem), väderkvarn, olika föreningar, fritidsgård samt bokbuss. Med buss tar vi oss till stranden eller skogen på 20 minuter.

Positivt att vara övningsförskola

På Skegrie förskolor arbetar vi med Grön flagg, för hållbar utveckling. TAKK används för att förstärka språket för våra barn, och såväl pedagoger som barn använder tecken som stöd.

Vi använder pedagogisk dokumentation som grund för vårt arbete, detta innebär att vi hela tiden utgår ifrån barnens visade intresse och nyfikenhet. Vi dokumenterar via Unikum för att se barnens långsiktiga lärande.

På Skegrie förskolor utgår vi från principen att alla pedagoger har ansvar för alla barn, vilket bidrar till gott samarbete mellan pedagoger, samt att barnen knyter nya relationer till andra barn och vuxna. Vi arbetar mycket över gränserna för att bibehålla tryggheten för barnen.

En liten grupp på fyra till sex pedagoger arbetar kontinuerligt med att kartlägga, sammanställa och hålla igång vårt likabehandlingsarbete. Varje läsår byter vi ut två pedagoger i denna arbetsgrupp och två nya pedagoger tar vid, vilket resulterar i att alla pedagoger blir delaktiga i arbetet med likabehandling och barnsyn.

Våra två förskolor är övningsförskolor, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal lärarstudenter från Malmö högskola. Detta bidrar bl.a. till att vi pedagoger håller oss uppdaterade med den senaste forskningen inom förskolan.

Några tips till andra förskolor

Försök skapa tid för regelbundet kollegialt lärande. Vi har utvecklingsgrupper varje vecka med personal från samtliga avdelningar på båda förskolorna. Där diskuterar vi olika pedagogiska dilemman utifrån våra utvecklingsområden. Vi använder oss av den kompetens som finns i huset, det är viktigt att kunna inspirera och lära av varandra.

Bra miljöer är avgörande för både barn och pedagoger, miljön kan verkligen bli den tredje pedagogen om den är utformad på rätt sätt. På Skegrie förskolor är miljöer och material under ständig diskussion – och inget som är fast och beständigt. Vårt mål är att ha ett bra basutbud som vi sedan kontinuerligt utformar utifrån barnens skiftande intressen.

Lekgrupper ger resultat

Förskolorna har flera utbildade sagopedagoger och vi använder oss medvetet av sagan som en del av barns lärande – något som skapar nyfikenhet och inspirerar såväl barn som vuxna att arbeta fokuserat med språk.

På Ängens äldrebarnsavdelningar har man under våren deltagit i särskilda lekgrupper. Bakgrunden till detta är att Trelleborgs kommun uppmärksammat behovet av stöd i den sociala leken generellt för barn i förskolan, och specifikt för barn inom autismspektrum. I samband med detta satsade Trelleborg på en tvådagarsutbildning för kommunens specialpedagoger.

Därefter startade man upp fem olika lekgrupper med två så kallade leklotsar i varje, där en förskollärare filmar och dokumenterar och den andre förskolläraren lotsar barnen i leken. I dessa lekgrupper, som samlas två gånger i veckan, är det barnen som styr innehåll och material. I lekgruppen deltar en leklots från vardera avdelning samt fem barn, varav en ”nybörjarlekare”. Varje träff är runt 45 minuter lång och har tillhörande reflektionstid för pedagogerna.

Under reflektionstiden har leklotsens roll granskats och utvecklats. Vi har en gång i månaden fått handledning och nytt uppdrag för rollen som leklots, och redovisat detta vid möten med andra leklotsar. Vid dessa träffar har leklotsar från andra lekgrupper deltagit tillsammans med specialpedagogen som är knuten till deras område.

Redan efter några månader såg vi en utveckling för leken generellt samt för nybörjarlekaren. Resultaten visar att nybörjarlekaren har utvecklat sin förmåga till kreativitet, ömsesidighet, flexibilitet, planering av leken samt förmåga till självreglering. Vi ser även att nybörjarlekaren är mer delaktig i leken generellt och vi upplever att hen har ökat sin självkänsla samt blivit någon i gruppen.

Barnen har knutit nya kontakter med varandra över gränserna och detta syns i de fria aktiviteterna. Genom tillåtande miljö och användandet av material har vi sett att barnen blivit mer kreativa i leken och knutit samman de olika lekarna till en gemensam utan påverkan av lots.

Planeringen för en ny lekgrupp är nu på gång.

Det bästa med att arbeta på vår förskola

Pedagogerna på Slätten tycker att det bästa med förskolan är lokalerna, gårdarna och personalens goda samarbete. Pedagogerna på Ängen tycker att det bästa med förskolan är den gemensamma stora gården som bidrar till ett mycket gott samarbete vilket leder till att kollegorna känner samhörighet och att alla känner ansvar för alla avdelningars barn.

Att vi är en övningsförskola och att vi får ta emot så många lärarstuderande, ser vi också som något mycket positivt. Vi är också glada över vårdnadshavarnas aktiva deltagande, något som bland annat märks tydligt genom att så många kommer på våra olika möten och träffar.

Viktigt för vårt arbete och vår trivsel är också att vi har en närvarande förskolechef som gör kontinuerliga verksamhetsbesök, samt våra utvecklingsgrupper (bl.a. pedagogisk dokumentation, Undif, läslyftet) för kollegialt lärande mellan Slätten och Ängen.

Om Välkommen till Skegrie förskolor!


Antal avdelningar
12
Antal barn
200
Antal anställda
42

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2006

Adress
Skegrie byaväg 9
Stad
Trelleborg
Postnummer
23169
Kontaktperson
Marianne Johansson
Email
marianne.johansson@skola.trelleborg.se
Telefonnummer
073-4422578
Förskolans vision
Skegrie förskolor är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En förskola där föräldrar, barn och personal ska känna gemenskap och delaktighet. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek och lärande.