Ann-Charlott Wank

Ann-Charlott
Wank

Fil.dr i pedagogiskt arbete
Verksam vid
Högskolan i Borås

Publicerat 2022-06-02

Vem är du?

– Jag heter Ann-Charlott Wank, men kallas för Lotta och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Jag är född och uppväxt i Marks kommun, men bor idag i Borås med min sambo och våra två barn som är nio och tretton år gamla. Jag har en bakgrund som förskollärare och är även utbildad IT-pedagog. Innan jag blev doktorand, och parallellt med mina forskarstudier, arbetade jag som universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

Berätta om din forskning!

– Våren 2021 disputerade jag med avhandlingen Meningsskapande samtal som är en monografi på svenska. I studien undersöker jag barns meningsskapande i samtal med andra barn och pedagoger i en förskolemiljö, både med avseende på hur det går till (processen) och vilket innehåll barnen skapar mening om.

– Dataproduktionen består av 20 timmar videoobservationer från två förskoleavdelningar i Sverige med fokus på kommunikativa samspelssituationer mellan pedagog–barn och mellan barn–barn. På den ena förskoleavdelningen har majoriteten av barnen svenska som modersmål och förskolan ligger i ett svenskt medelklassområde. På den andra avdelningen är de flesta barnen flerspråkiga, tillhörande olika kulturer och föräldrarna representerar olika samhällsklasser. I studien ingår totalt trettiotre barn, femåringar och fyraåringar, tre förskollärare och tre barnskötare. Resultatet bygger på detaljerade analyser av fyrtiofem samspels- och samtalssekvenser.

Vad säger forskningsresultaten?

– Resultaten visar att barns meningsskapande är en flerdimensionell process där barnets individuella erfarenheter och kunskaper vävs samman med situerade stöttningsprocesser och institutionella vanor. När barnen i studien skapar mening är ett kognitivt och språkligt meningsinnehåll i förgrunden och sammanflätas med ett omsorgsinriktat meningsinnehåll. På så sätt integreras ett ökat lärandefokus med ett omsorgsinriktat innehåll där sociala förmågor och kompetenser lyfts fram. För att skapa goda förutsättningar för meningsskapande samtal visar resultatet på betydelsen av närvarande och lyhörda pedagoger, med kunskap om barns olika erfarenheter och behov. Likaså framträder betydelsen av leksaker och pedagogiskt material, som inbjuder till och fungerar som ett stöd för barnens meningsskapande i samtalen. En självklar men viktig slutsats är betydelsen av att barnen dagligen erbjuds möjlighet och tid att samtala och leka tillsammans med andra barn och pedagoger i olika gruppkontexter.

– Det som överraskade mig var hur kompetenta barnen var när det gällde att leka, samtala och interagera tillsammans (utan inspel från en pedagog). Genom att argumentera för sina respektive mål, lyssna på varandra och förhandla lyckades de ofta, trots individuella viljor och mål, att samordna sina perspektiv så att en gemensam lekriktning kunde upprätthållas.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Genom att innehållet knyts till praktiknära och empiriska exempel skapas en igenkänning hos läsaren som möjliggör att läsaren kan relatera och reflektera över de mönster och strukturer som lyfts fram i studien i relation till sin egen praktik. Dessutom kan de empiriska exemplen bidra till en ökad förståelse för barns handlingar och motiv.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Ja, jag har bland annat varit medförfattare i ett bokkapitel i en metodologibok för förskollärarstudenter och så har jag skrivit en vetenskaplig artikel tillsammans med min handledare. I båda fallen vidareutvecklar vi de analysredskap som jag använder i min studie och visar hur metoderna kan tillämpas av förskollärare för att dokumentera och reflektera över undervisning och lärande i förskolan.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Att man får möjlighet att vara nyfiken och fördjupa sig inom ett område. Forskarprocessen rymmer så många delar, du får läsa, tänka, analysera, skapa, skriva och presentera dina resultat på olika sätt, det är en väldigt omväxlande och kreativ process. Jag tycker om kontakten med förskolepraktiken och skulle gärna vilja fortsätta att forska med och tillsammans med förskollärare och barn. Sedan har jag alltid varit en skrivande person, det är i skrivprocessen som jag tänker som bäst.

Vad jobbar du med när du inte forskar?

– Jag undervisar blivande förskollärare och lärare på förskollärar- och lärarprogrammen. Högskolan i Borås bedriver utbildning till förskollärare på tre orter; Borås, Varberg och i Skövde så det blir en del kurser. Jag är också engagerad i vår förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, där deltagarna har erfarenhet av arbete i förskola. Varje student erbjuds en individuell valideringsprocess av tidigare förvärvad reell kompetens. Studenterna har ofta med sig rika erfarenheter och kunskaper från förskoleverksamhet, vilket innebär att du behöver vara kreativ och tänka annorlunda när du designar dessa kurser. Dessa studenter brukar ofta, utifrån ett kritiskt perspektiv reflektera över relationerna mellan teori och praktik vilket ofta resulterar i utmanande och intressanta diskussioner.

– Jag är också involverad i olika kollegiala utvecklings- och samarbetsprojekt. Nyligen har jag deltagit i ett utvecklingsprojekt om övningsskolor och övningsförskolor. Just nu deltar jag i ett kollegialt utvecklingsarbete inom förskollärarprogrammet där vi problematiserar och utmanar vår syn på kunskap och lärande. Ett kreativt och roligt arbete där vi tvingas att ställa kritiska frågor och utmana varandra inom kollegiet vilket förhoppningsvis kan leda till en vidareutveckling av etablerade förhållnings- och arbetssätt.

Vad gör du på fritiden?

– Jag umgås med min familj och mina vänner. Vi är en fotbollsintresserad familj och med två aktiva barn och en tränare i familjen så blir det mycket fotboll. För egen del utövar jag gärna yoga i olika former. Jag började yoga för knappt tio år sedan och yogans praktik och filosofi har bidragit till både fysisk och mental styrka, vilket jag hade stor nytta av under avhandlingsarbetet. På sommarhalvåret är jag i vår sommarstuga i Varberg, där brukar jag yoga, cykla och promenera vid havet och försöker att ta dagen som den kommer. Jag är också en stor konsument av ljudböcker och just nu är jag inne i en deckarperiod.

Lästips

Ann-Charlott Wanks avhandling

Wank, A-C. (2021). Meningsskapande samtal: en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik. (Doktorsavhandling, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 456) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Skrivet av: Lotte Mjöberg. Foto: Ida Danell.