Emelie Stavholm

Emelie
Stavholm

Filosofie doktor
Verksam vid
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Publicerat 2024-05-13

Text: Lotte Mjöberg

Berätta lite om dig själv! Vem är du?

– Jag bor i Göteborg där jag också växte upp, men jag studerade till förskollärare vid Högskolan i Jönköping. Jag tog min examen där 2009. Min masterexamen i Global Studies tog jag vid Göteborgs universitet 2012. Min masteruppsats handlade om förskollärares möte med nyanlända familjer.

– Sedan dess har jag arbetat som förskollärare både i Sverige och i Kina (på Svenska Skolan i Beijing). Dessutom har jag arbetat på Unicef i Panama, för internationella frågor har alltid intresserat mig. 2018 påbörjade jag min forskarutbildning vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. I början var jag samverkansdoktorand, vilket innebar att jag forskade på halvtid och arbetade på förskola på halvtid.

Berätta om din forskning!

– Jag visste redan från början att jag ville forska kring lärare i förskolan. Min avhandling handlar om lärares kompetensutveckling, det vill säga hur de lär sig och utvecklar sin yrkesprofession. Tidigare studier har visat att och vad denna grupp lär, men denna avhandling synliggör processerna av hur ett arbetslag i förskolan lär tillsammans, och då speciellt hur de lär sig om två utmaningar i förskolan: att förstå relationen mellan lek och undervisning och hur ta vara på barns digitala erfarenheter i lek med hjälp av en didaktisk teori – lekresponsiv undervisning.

– Jag använde mig av fokusgrupper som gjordes både på plats på en förskola och på Zoom. Min doktorsavhandling är på engelska. Jag gjorde den inom den nationella forskarskolan PRECEC som finansieras av Vetenskapsrådet. Avhandlingen heter Teacher professional learning in response to contemporary challenges in early childhood education and care. Jag lade fram den i april 2024.

Vad säger forskningsresultaten?

– I avhandlingen beskrivs ett projekt där lärarna ska lära sig en ny didaktisk teori och då framgår hur detta sker genom en växelverkan mellan att läsa om teoretiska begrepp och att uttrycka en förståelse för begreppen. Det blir också synligt hur ett av stegen i att lära sig en teori handlar om att kunna dra argumenterade slutsatser om sin praktik. Detta gjordes möjligt genom att lärarna parallellt med att de läste om teorin filmade sig själva i sin undervisningspraktik i förskolan och analyserade vad de såg med hjälp av de nya teoretiska begreppen.

– Den didaktiska teori som lärarna arbetade med, lekresponsiv undervisning, har utvecklats för att hantera utmaningen med att förstå relationen mellan lek och undervisning i förskolan. I avhandlingen visar det sig att denna teori även kan användas för att ta sig an en annan utmaning, nämligen att bättre ta till vara barns digitala erfarenheter i förskolan.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan i Sverige av just dina forskningsresultat?

– Eftersom min avhandling handlar om hur ett arbetslag i förskolan lär sig, tror jag att rektorer, verksamhetsutvecklare och fortbildare kan ha stor nytta av den. Men den kan även vara viktig för arbetslagen och pedagogerna själva.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Jag har ju precis disputerat men jag kommer att lämna Göteborgs universitet nu. Jag ska påbörja en tjänst på Skolforskningsinstitutet där jag kommer att projektleda forskningssammanställningar.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Det var ju en forskarutbildning som jag gick, och det har varit roligt att läsa de texter som jag skrev i början och i slutet. Vilken skillnad! Jag har verkligen lärt mig att tänka vetenskapligt och det har varit väldigt utvecklande för mig. Det har också varit både roligt och utmanande att presentera min forskning utanför akademin, till exempel för lärare.

Vad gör du på fritiden?

– Jag har en tvåårig dotter därhemma, så hon tar förstås mycket tid. Jag älskar också att laga mat och att baka.

Emelie Stavholms avhandling

Teacher professional learning in response to contemporary challenges in early childhood education and care

Artiklar som Emelie Stavholm skrivit om ämnet

Stavholm, E., Lagerlöf, P., & Wallerstedt, C. (2021). Appropriating the concept of metacommunication: An empirical study of the professional learning of an early childhood education work-team. Teaching and Teacher Education, 102, 103306.

Stavholm, E., Lagerlöf, P. & Wallerstedt, C. (2022). Re-mediation in early childhood teachers’ reasoning about their role in play: An Empirical Study of the learning process of a work team. Early Years, 1–15.

Stavholm, E., Lagerlöf, P. & Wallerstedt, C. (2023). The mediating role of concepts for collective reasoning about integrating play, teaching and digital media in preschool: A potential for enabled agency for early childhood teachers. Journal of Early Childhood Research, 21(4), 484–497.