Mona Persson Aronson

Mona
Persson Aronson

Doktor i ”profesjonsrettende lærerutdanningsfag” vid Høgskolen i Innlandet, Norge
Verksam vid
Karlstads universitet.

Mona Persson Aronsons forskning bidrar med ny kunskap om musikaliska förhållningssätt i förskolan och visar hur barns musikaliska lekande kan möjliggöras. Hon disputerade våren 2022 med avhandlingen Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår. En kvalitativ studie om musikalisk emancipation.

Publicerat 2022-08-04.

Berätta om din forskning!

– Min avhandlingsstudie utgår från ett antagande att musicerandet i förskolan har förändrat sig överraskande lite. Det gemensamma musicerandet sker fortfarande i samband med samlingen och består av sånger som sällan byts ut och sjungs på liknande sätt oavsett vad sångerna handlar om. Jag har undersökt förskollärare och lärarutbildares upplevelse av och syn på att leka musikaliskt.

– Förskollärarna tyckte det var enkelt att leka med musik och hitta på egna sätt att låta tillsammans med varandra, men kände tvivel över att själva införa något liknande i förskolan eller förskollärarutbildningen. De hindrades av antagandet att bara vissa människor kan hitta på något nytt i musiken och att pedagoger måste känna sig trygga i sin sångröst innan de kan införa musikaliskt lekande i förskola och förskollärarutbildning.

– Om barn inte tillåts leka med rösten påverkar det förskollärares möjlighet att uppfatta barns egna musikaliska uttryck som uppstår i spontan lek. Studiens fokus på förskollärare och lärarutbildares egna agerande i det musikaliska lekandet och kopplingen mellan musik och lek bidrar med ny kunskap om musikaliska förhållningssätt och visar hur barns musikaliska lekande kan möjliggöras.

Vad säger forskningsresultaten?

– Jo, förskollärare och lärarutbildare visar att de med lätthet kan delta i musikaliskt lekande, men de hindras av en repressiv argumentation. Förskollärare och lärarutbildare uppfattar att en förutsättning för musikalisk lek är att de lämnar bort en del av sin ”kontroll” och aktivt tar ställning för musikalisk lek.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Resultatet visar att musik och förståelsen av vad som kan kallas musik tas för given och förblir oemotsagd. Det framgår också i studien att det är viktigt att diskutera och ifrågasätta vad musik kan vara för var och en, att skapa en tillåtande atmosfär där det finns utrymme att delta på olika sätt.

– Resultatet visar också att musik inte förknippas med lek, vilket krockar med synen på barns eget musikaliska uttryck som i tidigare forskning beskrivits utifrån barns låtande i samband med spontan lek. Att ifrågasätta det vi upplever som självklart i förhållande till musik och musicerande kan handla om att bejaka egna musikaliska infall eller respondera på barnens musikaliska uttryck på ett eget sätt, om än så lite.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Ja, jag ska bland annat påbörja en mindre studie tillsammans med en kollega, där vi på ett liknande sätt iscensätter gemensamt musikaliskt lekande, men då tillsammans med både barn och deras pedagoger. Studien har som syfte att försöka att utveckla nya förhållningssätt till spontant musicerande och lek och vi förhåller oss även till Gunilla Lindqvists teorier kring lekpedagogik.

– Jag kommer även att fortsätta att utforska varför sånger i förskola sjungs på ett likartat och ofta opersonligt sätt och varför det är svårt att uttrycka egna tankar och åsikter om musik och sång.

Vilken är din bakgrund och hur såg din väg till forskarvärlden ut?

– Jag är född, uppvuxen och har bott nästa hela mitt liv i Värmland. Min pappa älskade att sjunga och jobbade som folkskollärare och kantor samt var ledare för ett flertal körer.

– Min mamma hade tidigt berövats sin möjlighet att delta i musik då hon blev utestängd från sångtimmarna i skolan på grund av att ha misslyckats med sitt sångprov inför klassen.

– När min pappa, min syster och jag sjöng kanon för full hals i bilen satt mamma tyst. Av detta lärde jag mig att musik både inkluderar och exkluderar människors deltagande i den sociala gemenskapen.

Estet, fritidspedagog, instrumentallärare, musikterapeut – och doktor

Efter högstadiet kom Mona in på musikestetprogrammet i Karlstad där hon främst sjöng. Efter gymnasiet utbildade hon sig till fritidspedagog vid Högskolan i Karlstad, numera Karlstads universitet.

Efter att ha arbetat i förskola och fritidshem några år vidareutbildade hon sig sedan till instrumentallärare i sång, med musik för förskola och lågstadiet som andraämne vid Musikhögskolan Ingesund.

– År 1989 var jag klar med min musiklärarexamen och började något år senare undervisa deltid i musik och sång vid Högskolan i Karlstad. I slutet av 1990-talet utbildade jag mig också till musikterapeut (FMT-funktionsinriktad musikterapi).

– Min vetenskapliga bildning inleddes på allvar när jag 2012 började studera på masterprogrammet i musik vid Örebro universitet. Efter att ha sökt fick jag 2016 anställning i Norge och Hamar som doktorand vi Høgskolen i Innlandet, där jag också disputerade i april 2022.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Det är ett kreativt och föränderligt yrke som kräver förmåga att hitta och förstå vad som kan vara relevanta teman att undersöka. Forskning är också utmanade och handlar om att skapa genomförbara projekt och utveckla metoder som kan säga något om materialet. Varje projekt har sina förutsättningar. Forskningen är också intressant för den skapar kanske fler frågor än svar, man vill hela tiden veta mera.

Vad jobbar du med när du inte forskar?

– Jag är lärarutbildare i musik, främst i förskollärarprogrammet på Karlstads universitet, men också blivande musiklärare på Musikhögskolan Ingesund inom det allmänna utbildningsområdet. Från och med hösten 2022 kommer jag även att vara lärarutbildare i musik i grundlärarprogrammet mot fritidshem.

Vad gör du på fritiden?

– Jag pysslar med mina blommor både ute och inne och sjunger, bland annat jazz. Under åren som doktorand har det inte funnits särskilt mycket tid över till fritidsaktiviteter, nu när avhandlingen är godkänd gäller det att åter försöka hitta en balans mellan tid framför datorskärmen och kreativa eller sociala aktiviteter.

Läs mer

Mona Persson Aronsons avhandling

Aronson, Mona Elisabeth Persson (2022): Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår. En kvalitativ studie om musikalisk emancipation. Elverum: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet.

Skrivet av: Lotte Mjöberg.