Robin Samuelsson

Robin
Samuelsson

Lektor och Fil. dr
Verksam vid
Södertörns högskola

Publicerat 2019-12-03.

Vem är du?

– Jag heter Robin Samuelsson och bor i Västerort utanför Stockholm med min fru och 9-månaders dotter. Just nu undervisar och handleder jag studenter på Södertörns högskola. Jag doktorerade i juni månad 2019 på en avhandling om andraspråksbarns språk- och begreppsutveckling. ”Play, Culture and Learning” heter den.

– Jag är utbildad till först barnskötare och sedan förskollärare. Jag arbetade en kortare tid som legitimerad förskollärare innan jag tog steget in i den akademiska världen. I arbetet på förskolorna var jag alltid intresserad av hur barn med olika språk och från olika bakgrund kan mötas och hur lek kan skapa ramar för det.

Berätta om din forskning! 

– Mitt stora forskningsintresse handlar om hur vi människor kan förstå varandra, hur vi börjar kommunicera. Det var något som intresserade mig i arbetet med barn och har spillt över till ett akademiskt intresse. För att förstå mer om detta har jag försökt titta på hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. För att komma åt detta har jag observerat barn med svenska som andraspråk som t.ex. är nyanlända och inte varit i svenskspråkig miljö innan, eller när barn lär sig om nya svåra och abstrakta begrepp.

– Vi människor verkar ha en förmåga att kunna förstå de kulturella världar vi hamnar i och människorna vi möter. Detta har jag utgått från som grundläggande och det bekräftas i studierna.

Vad säger forskningsresultaten? 

– Resultaten visar hur barn kan interagera och kommunicera med varandra redan innan de delar ett gemensamt språk. Som jag skrev verkar människor ha en förmåga att kunna förstå andra och detta visas ske redan innan barnen delar språk. Häri ligger givetvis stora pedagogiska möjligheter, då lärare och äldre barn kan börja sätta ord på saker och företeelser i interaktionen med t.ex. nyanlända barn.

– Inte minst visar resultaten även hur leken skapar gynnsamma ramar för detta. Inom leken är det välkänt att barn är mer benägna att kommunicera och interagera med andra barn och vuxna, jämfört med mer formella lärandesituationer. Här finns det möjligheter med vad jag kallar guidad lek, sätt som leken kan användas pedagogiskt för att ta barnen mot lärandemål.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Jag menar att guidad lek är något som stämmer väl överens med det arbete som redan sker på många svenska förskolor. Vi har länge arbetat med lekbaserade metoder för lärande. Syftet med guidad lek är att göra detta på ett något mer medvetet och målinriktat sätt. Men det kan även ge förskollärare bekräftelse om att de redan arbetar på sunda och evidensbaserade sätt och således ge utrymme att ta det steget längre, t.ex. att vidareutveckla en lekmiljö på förskolan, skapa ett projekt som man tror barnen skulle uppskatta just nu, eller att köpa in det material som skulle stärka eller omforma en befintlig miljö.

– Avhandlingen visar att mycket av vår kommunikation och möjligheter till språkutveckling uppstår i förskolans miljöer, som i sig kan vara stimulerande för barnen. Att t.ex. bygga en affär med aktuella leksaksprodukter och sedlar eller kort, som barnen verkligen vill leka med, kan ge upphov till att barnen spenderar stor tid till språkstimulerande lekar.

Ska du fortsätta med ditt avhandlingsämne?

– Ja, jag fortsätter med många delar av det i ett fortsatt postdok-projekt. För att förtydliga de pedagogiska tankarna kring guidad lek så skriver jag även en bok för Studentlitteratur med titeln Guidad lek i förskolan, som utkommer hösten 2021.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Det roligaste är de oändliga möjligheterna att fördjupa sig inom något. Vi människor är oerhört komplexa och det gör oss också så väldigt intressanta att beforska. Jag är mycket ödmjuk inför detta och det är tur att jag är en så nyfiken person, det gör det roligt för mig.

Vad gör du på fritiden?

– Gärna ute i skogen och plockar svamp. Annars är det en stor glädje för mig att vara med familjen och läsa för vår dotter varje dag.

Lästips

Om ämnet

Carpendale, J.I.M., Lewis, C. & Müller, U. (2018). The development of children’s thinking: its social and communicative foundations. Los Angeles: SAGE.

Boken ger en oerhört lättfattlig, men samtidigt djup förståelse om betydelsen av kommunikation för människan och framför allt barn i förskoleåldern. Den utgår från biologiska, psykologiska och sociala faktorer och är på så sätt heltäckande som en introduktion. 

Kommande bok av Robin Samuelsson

Guidad lek i förskolan – Språkutveckling mellan undervisning och lek (Studentlitteratur, 2021).

Avhandling

Läs Robin Samuelsson avhandling Play, Culture and Learning.

 

Skrivet av: Lotte Mjöberg.