Kurs
Som deltagare i den här utbildningen får du kunskap om och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning.

Kurs
Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Kurs
barnkonventionen
Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg för implementering av barnkonventionen samt stöd i att upprätta en handlingsplan.

Kurs
I den här utbildningen får du ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och inspiration och övningar för att lyckas med utvecklingsarbetet.

Kurs
I den här utbildningen får du konkreta exempel, förankrade i forskning och studier, på hur du i förskolan kan arbeta med högläsning och samtal kring litteratur och andra texter.

Kurs
Default image
En tretimmars föreläsning med workshop om normkritiskt förhållningssätt i praktiken.

Kurs
Default image
Under den här kursen får du exempel på olika sätt att utforma den pedagogiska miljön så att den ger förutsättningar för kreativitet och inspirerar till utforskande.

Kurs
Default image
Under den här utbildningen får pedagogerna insikt i hur viktiga relationerna på förskolan är, och en metod för att systematiskt följa upp barns utveckling och lärande.

Kurs
Default image
Under den här föreläsningen får du kunskap om vikten av en god introduktion och nya infallsvinklar för att utveckla ditt arbete. Föreläsarna ger många praktiska tips som kan användas omgående.

Kurs
Default image
På den här föreläsningen vävs barnkonventionen, förskolans läroplan och teorier in för att förtydliga hur viktigt arbetet med värdegrunden i förskolan är.

Kurs
Default image
Under det här seminariet får du kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser. 

Kurs
Default image
Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.

Kurs
Default image
Den här kursen ger dig konkret och direkt användbar kunskap om den digitala dokumentationens möjligheter och fallgropar. 

Kurs
Default image
Barn tycker om att höra en sagobok gång på gång. Hur kan man använda den drivkraften för att arbeta i riktning mot de strävansmål och förmågor som läroplanen skriver fram? Kursen ger:  introduktion...

Kurs
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är förskolechef. Du får stöd i att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola samt en konkret verktygslåda för att agera som ledare, utmanare...

Kurs
Default image
En workshop som ger dig kunskap om enkel programmering samt verktyg som gör att du direkt kan sätta igång att testa programmering i din verksamhet. 

Kurs
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är specialpedagog. Under ett heldagsseminarium får du fördjupad teoretisk kunskap om kris och trauma hos barn samt praktiknära kunskap om handledning av...

Kurs
bok
Under det här seminariet bjuder Elvira Ashby på inspiration och verktyg för att utveckla arbetet med barns språkutveckling i förskolan.

Kurs
rattigheter
Under det här seminariet får du kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt konkreta redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan.

Kurs
Default image
Det här halvdagsseminariet handlar om hur du skapa delaktighet genom ett processinriktat arbetssätt.

Kurs
kooperativt
På det här seminariet får deltagarna med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

Kurs
Default image
Att leda en mångfacetterad verksamhet som förskolan kräver att man har en tydlig målbild, funktionella strukturer och ett medvetet och gott ledarskap. Denna utbildning ger dig möjligheten att...

Kurs
Default image
En utbildning för förskollärare som har samordnings- eller utvecklingsansvar, t.ex. arbetslagsledare och förste förskollärare.

Kurs
undervisande
En seminarieserie med uppskattade Ann S. Pihlgren. Medlemsrabatt för Förskoleforums medlemmar!

Kurs
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Kurs
Default image
Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika? Om det handlar denna utbildning.

Kurs
Default image
Kursen hjälper dig att stötta barn med bristande impulskontroll och förebygga psykisk ohälsa.

Kurs
Utgångspunkten för den här kursen är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Kursen vill visa att det går att arbeta smartare i...

Kurs
I värdegrunden och uppdraget ingår att stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ändå säger många att barn i dag är mindre empatiska och mer jagcentrerade än tidigare och att...

Kurs
Default image
Kursen syftar till att pedagogen ska få möjlighet att utvecklas i att se och upptäcka naturvetenskap i barnens lek och hur man kan tydliggöra och jobba vidare med den.