Barns bemästrande av språket

För att kunna stödja och stimulera barnens språkutveckling fordras såväl kunskap om språk och språkförmåga, som hur barn vanligtvis bemästrar och utvecklar sitt/sina första språk – modersmål. Barbro Bruce, leg. logoped och biträdande professor i utbildningsvetenskap, ger en viktig introduktion till området.