Engagerade barn har lättare att lära

Publicerat

Barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre, men dessutom både lär de sig mer och utvecklas mer. Det visar Madeleine Sjöman i sin avhandling.

Madeleine Sjöman är lärare och specialpedagog, och numera även fil.dr. Hon arbetar vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, där hon doktorerat på en avhandling om sambanden mellan beteendesvårigheter och engagemang hos förskolebarn.

Fick skatta barnens engagemang

Den undersökning som Madeleine Sjöman genomfört i sitt avhandlingsarbete omfattar runt 800 förskolebarn vid drygt 90 förskoleavdelningar i sex svenska kommuner av olika storlek.

Under två år fick personalen på förskolorna göra skattningar av barnens engagemang, sociala samspel och beteendesvårigheter. De fick också göra en bedömning av hur mycket beteendesvårigheterna påverkade verksamheten, och berätta om barnen fick extra stöd och i så fall i vilken form.

– Materialet visade att hela 63 procent av de barn som var i behov av särskilt stöd inte fick det, något som också stämmer överens med en aktuell rapport från Skolinspektionen, säger Madeleine Sjöman i ett pressmeddelande från Jönköping University.

Engagemang ger bättre förutsättningar

Hennes slutsats är att barn som ofta är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre möjligheter att utvecklas och lära sig nytt, och även mår bättre.

Resultatet visade bland annat att barn som har koncentrationssvårigheter inte är lika engagerade i förskolans vardag som andra barn, och att detta över tid har negativa effekter och kan leda till utanförskap.

– Genom att sätta in extra stöd för de här barnen redan i förskolan kan vi bidra till ökat engagemang och på så vis minska deras koncentrationssvårigheter samt underlätta inlärningen. I dag görs insatserna oftast alldeles för sent, strax innan barnets övergång till förskoleklassen, säger Madeleine Sjöman.

Hon menar att det är viktigare att fokusera på det positiva hos barn som har beteendesvårigheter, än att sätta in åtgärder för att dämpa deras svårigheter. Det handlar om att förstärka det som är bra och att försöka öka tiden som barnen är engagerade i förskolans vardag.

– Min förhoppning är att avhandlingen kan bidra till personalens kunskap om barns behov av särskilt stöd som fokuserar på att öka deras vardagsengagemang, och att de får utveckla sin kompetens att bemöta och stödja barn med beteendesvårigheter, avslutar Madeleine Sjöman.

Madeleine Sjömans avhandling heter The Influence of Social Interaction on the Link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support och lades fram vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, våren 2018.

Länk till avhandlingen.


Källa: Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas. Pressmeddelande från Jönköping University 2018-03-19. Foto: Shutterstock.com.