Föräldramöte med tema barnkonventionen – med mall för inbjudan

lek på förskolegården
Publicerat

Bjud in vårdnadshavarna att ta del av ert arbete med barns rättigheter! Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på barnkonventionen, och en mall för inbjudan.

Foto: Tuula Torro och Camilla Lindgren.

I den här artikeln får du förslag på två varianter av ett föräldramöte om barnkonventionen och förskolans barnrättsarbete: ett är en fysisk träff och det andra visar hur mötet kan genomföras digitalt.

Bakgrund

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Redan i den reviderade läroplanen för förskolan förstärktes skrivningarna med bland annat formuleringar om att all utbildning ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och att barnen har rätt att känna till sina rättigheter utifrån barnkonventionen.

Förskolor runt om i Sverige har kommit olika långt i detta arbete och vi ser en fördel med att ha ett föräldramöte där tankarna med arbetet om barnkonventionen presenteras för vårdnadshavarna innan arbetslaget kommit för långt i processen. På så sätt får vårdnadshavarna ett sammanhang till det barnen kan berätta hemma om barnkonventionen.

Vi har i vår verksamhet haft barn som har berättat hemma att “alla har en röst för det har Skolinspektionen sagt” och andra barn har uppfattat att nu kommer det barn-korv-spioner till förskolan. Andra barn har berättat hemma att vi har rätt att bestämma – för det har förskolan sagt. Genom att bjuda in vårdnadshavarna i början av arbetet kan pedagogerna berätta om vad barnkonventionen är och delge sina tankar kring arbetet med barnen.

En del av vardagen

I förskolan sker barnrättsarbetet på två sätt. Dels är det en integrerad del av de förutsättningar som pedagogerna har ansvar för, och som möjliggör att barnen kan utvecklas, lära och må bra, dels handlar det om att barnen ska få kunskap om sina rättigheter och ha inflytande i det som sker i deras utbildning.

Barnkonventionen ska, precis som allt i förskolan, vara en del av vardagen och omsättas i praktiska handlingar. Det kan ske både i den planerade undervisningen och spontant i situationer under hela dagen.

Föreläsning om barnkonventionen

Utifrån vår erfarenhet blir det större delaktighet från föräldrarnas sida när mötet utgår från en gemensam genomgång, en kort föreläsning om det som mötet ska handla om. Då får alla samma utgångspunkt och kan sedan delge de andra deltagarna sina tankar och funderingar kring ämnet.

Ett förslag är att kort berätta om barnkonventionens historia, de fyra grundprinciperna (se nedan) och fördjupa er i några artiklar där ni kan ge exempel från er vardag i förskolan tillsammans med barnen. Detta för att vårdnadshavarna ska kunna få en förståelse av vad arbetet innebär för just deras barn. 

Denna del av mötet kan ske digitalt utifrån de tekniska förutsättningar som ni har på er förskola.

Barnkonventionens historia (mycket kort)

 • Idéer om barns rättigheter har förespråkats sedan början av 1900-talet i Europa, bland annat av Ellen Key här i Sverige.
 • Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb brann för barns rättigheter och hon skapade en deklaration om barns rättigheter med fem grundläggande punkter. Denna låg till grund för NF:s (Nationernas förbund som FN hette då) Genevedeklaration 1924.
 • År 1979 började FN arbeta med den barnkonvention som vi har i dag, och 1989 färdigställdes den.
 • Sverige ratificerade barnkonventionen 1990.
 • Med ratificera menas att Sverige har förbundit sig att följa och genomföra det arbete som behövs för att leva upp till avtalet. Alla länder utom USA har i dag skrivit under.
 • Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020.
 • Den 20 november varje år firas barnkonventionens dag i många länder. I en del länder är det en flaggdag.

Barnkonventionens artiklar

 • Barnkonventionen består av 52 artiklar och de ska läsas och tolkas som en helhet. Barnkonventionen är hel och odelbar.
 • Av de 52 artiklarna är 41 artiklar som slår fast barnets rättigheter. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 42 handlar om att barnen har rätt att känna till sina rättigheter.
 • Av de 41 artiklarna är det fyra som kallas för grundprinciper. Dessa ska ligga till grund för hur resten av artiklarna tolkas.
 • De fyra grundprinciperna är
  • artikel 2 Inget barn ska diskrimineras och allas lika värde
  • artikel 3 Barnets bästa
  • artikel 6 Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • artikel 12 Barns rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som berör barnet.

Dessa fyra principer ligger till grund för förskolans läroplan och går att hitta under bland annat avsnitten om normer och värden, omsorg, utveckling och lärande samt barns inflytande. Det är viktigt att förtydliga att barnen inte ska bestämma, i stället handlar det om att barnen har rätt till inflytande och delaktighet. Utbildningen ska utgå från en balans mellan barnens intressen och pedagogernas bedömningar av vad barnen behöver utmanas i för att få del av hela läroplanen och utvecklas så långt som möjligt.

Workshop/samtal

Välj ut några artiklar ur barnkonventionen som ni börjar arbeta med. Berätta om era tankar och bjud in föräldrarna att dela med sig av sina tankar. Här ger vi tips på två artiklar.

Om ni har möjlighet och tekniska kunskaper kan föräldrarna delas in i mindre grupper i det digitala mötesverktyg som ni använder. Har ni inte möjlighet till detta kan föräldrarna ha en workshop med sitt/sina barn i hemmet. De kan tillsammans prata utifrån olika frågor som ni förser dem med. Här ger vi exempel på frågor kopplade till artikel 7, barns rätt till ett namn, och artikel nr 31, barn har rätt till lek, fritid och vila.

Pedagogerna kan samla in svaren efteråt och sammanställa dem för att sedan fortsätta arbeta med dem tillsammans med barnen. På så sätt blir alla delaktiga även om workshopen sker i mycket små grupper.

Om ni väljer att vårdnadshavarna samtalar hemma med sina barn som en del av ett föräldramöte är det en fördel om vårdnadshavarna vet hur föräldramötet ska gå till och får ta del av frågorna i god tid. 

Exempel på formuleringar i inbjudan

Höstens föräldramöte kommer att bli digitalt via … (länk). Vi kommer att börja med att berätta om vårt arbete med barnkonventionen. För att höra era och era barns tankar skulle det vara spännande om ni vårdnadshavare kunde samtala med era barn kring frågor som vi har sammanställt. Frågorna handlar om artikel 7, barns rätt till ett namn, och artikel nr 31, barn har rätt till lek, fritid och vila. Vi på förskolan arbetar också med dessa artiklar tillsammans med era barn. Vi tar gärna del av de samtal som ni har haft med barnen för att fortsätta arbeta med dem. Det går bra att mejla era anteckningar till oss, skriva ned dem på papper eller skicka en ljudfil.

Artikel 7

Enligt artikel 7 i barnkonventionen har alla barn rätt till sitt eget namn. Vårt namn är starkt förknippat med vem vi är och nära kopplat till barns identitetsskapande. De flesta barn i förskoleåldern uppskattar inte rim på sitt namn och speciellt inte om det blir till ord de inte vill förknippas med. Därför är det viktigt att pedagogerna fångar upp hur barn uppfattar situationen när någon retas eller rimmar på deras namn. Det är viktig att vara lyhörd både på kroppsspråket och det som barnet uttrycker. 

Av samma anledning behöver både barnen på förskolan och pedagogerna använda barnens namn och inte ge dem smeknamn som de själva hittar på.

Hemma kan barnen ha smeknamn som vårdnadshavarna eller syskon har gett dem. I förskolan behöver pedagogerna fråga barnen om de vill använda sitt smeknamn där också, eller om det bara ska användas hemma.

Frågor till vårdnadshavare och barn – Varje barn har rätt till ett eget namn

Frågor på föräldramötet:

 • Hur valde ni namn till ert/era barn?
 • Använder ni smeknamn hemma?
 • Vilka smeknamn tycker ni ska förekomma på förskolan?

Frågor som föräldern pratar om med sitt barn:

 • Du fick ditt namn för att …
 • Du fick dina smeknamn för att …
 • Jag hade smeknamn när jag var barn. Jag kallades för ...
 • Använder ni smeknamn på förskolan?                                

Artikel 31

Enligt artikel 31 har barnen rätt till lek, vila och fritid. Här fokuserar vi på leken. 

Lek ska ha en central plats i förskolans utbildning och arbetslaget ska genom sitt förhållningssätt uppmuntra till lek och bekräfta lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. 

I Förskolans läroplan står det bland annat följande om leken:

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lpfö s. 8.

Frågor till vårdnadshavare och barn – Barn har rätt till lek

Frågor på föräldramötet:

 • Vad lekte du när du var barn?
 • Vad leker ditt barn hemma?
 • Vad berättar ditt barn för dig om leken på förskolan? 

Frågor som föräldern pratar om med sitt barn:

 • När jag var barn lekte jag …
 • Vad tycker du om att leka hemma och på förskolan?
 • Vilken är den bästa leken på förskolan?
 • När tycker du att pedagogerna ska vara med i leken?                               

Avslutning

I vår verksamhet upplever vi att barnen tycker det är spännande att få veta vad som har hänt på föräldramötet när föräldrarna är på förskolan efter att den har stängt på kvällen. Genom att berätta eller visa för barnen vad föräldrarna har gjort kan barn och pedagoger tänka om andras tänk. Föräldrarna har också uppskattat att höra vad barnen säger om föräldrarnas tankar. Genom dessa tankevändor kan pedagogerna få syn på nya avsnitt i barnkonventionen att arbeta med.

Mall för inbjudan till föräldramöte

inbjudan_02_200.jpgAtt göra inbjudan intressant är en del i att locka fler till föräldramötena. Här hittar du en enkel mall att utgå från. Byt ut bilder och text så att det passar för just ert möte.

Mall för inbjudan till föräldramöte med tema barnkonventionen

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få en offert

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader

Ladda ner material