Nytt forskningsprojekt om inskolningar

Publicerat

Ett forskningsprojekt vid Lunds universitet ska ta reda på hur barn påverkas av olika introduktionsmodeller. Du kommer att kunna läsa om projektet här på Förskoleforum under arbetets gång. I denna första artikel berättar Martina Andersson Søe, doktorand vid Institutionen för psykologi, mer om projektet.

Vad ska ni undersöka?

martina_andersson_300.jpg
Martina Andersson Søe
– Vi vet att de första årens omsorgsmiljö är mycket viktiga för barns fortsatta utveckling. Men omsorg innefattar inte bara hemmet utan också förskolan. Många barn tillbringar en stor del av sin dag där, ofta de tider på dygnet när barnet är som piggast. Därför är relationerna på förskolan jätteviktiga, säger Martina Andersson Søe.

– Relationerna grundläggs redan under inskolningen och ute på förskolor gör man sitt bästa för att det ska bli bra. I olika styrdokument poängteras också vikten av inskolningen. Men det finns inga konkreta riktlinjer för hur den ska gå till. Det finns heller ingen forskning kring olika inskolningsmodeller och hur barn påverkas av dem. Så vi behöver mer konkret kunskap om vad som funkar och hur barnens utveckling påverkas av introduktionen.

– I vår forskning vill vi ta reda på hur förskolan introducerar barnen och hur olika metoder påverkar relationerna och barnets känsla av trygghet. Vi vill också studera hur inskolningen påverkar den socioemotionella anpassningen utanför förskolan, interaktionen mellan andra delar av förskolemiljön och barnets familj. Jag är doktorand i projektet och det leds av docent och leg. psykolog Elia Psouni.

Martinas forskning om inskolningen är en del av ett övergripande projekt som heter ”Evidens kontra övertygelse”. Där undersöks vilken roll som olika anknytningspersoner har för barnen fortsatta känslomässiga utveckling.

Det finns många tankar och idéer om hur barn påverkas av olika familjekonstellationer men vi vet inte hur barnen faktiskt påverkas av om föräldrarna är separerade, samkönade eller om familjen består av många släktingar. Därför kommer projektet att följa ett stort antal familjer under några år för att ta reda på hur det påverkar barnen.

Vad vet vi om inskolningar i dag?

– Det har gjorts många generella studier kring barns trivsel i förskolan och vilka faktorer som är viktiga för att barnet ska utveckla goda relationer. Vi vet att barn påverkas av hur de blir bemötta och av kvaliteten på relationerna till de vuxna runtomkring. Men många av studierna kommer från andra länder och det är inte säkert att resultaten kan överföras till Sverige med våra sociala system, till exempel vår långa föräldraledighet, och olika introduktionsförfaranden preciseras ofta inte. 

– Vi vet också att introduktionen kan vara stressande för såväl barn som vuxna. I en studie har man mätt barns nivå av stresshormonet kortisol i samband med inskolningen. Då har man sett att kortisolnivån kunnat vara förhöjd under lång tid. Däremot vet vi inte så mycket om hur inskolningen går till eller hur specifika introduktionsprocedurer påverkar barnen.

Hur ska ni gå tillväga?

– Det första vi vill göra är att ta reda på vilka introduktionsmodeller som används på förskolorna i dag och vad pedagogerna tycker om dem. Vi vet ju också att pedagogens inställning påverkar hur de utför sitt arbete. Denna del av undersökningen gör vi genom en enkätstudie. Studien lanserades för några veckor sedan och vi vill gärna ha fler svar. Det går bra att svara på den även om man inte har direktkontakt med barn under inskolningen.  

– Vi planerar att sedan följa upp med fokusgrupper. Den som vill vara med i en fokusgrupp kan anmäla sitt intresse för detta i enkäten. Resultatet från enkäten beräknas bli klart under året. Hur vi sedan går vidare med forskningen beror på vilka svar vi får i enkätstudien, det vill säga hur inskolningen går till.

Vad tror du att ni kommer fram till?

– Vi har en del hypoteser men dem kan vi inte berätta om nu. Då finns en risk att vi påverkar förskolepersonal till att svara i en viss riktning. Vi vill att de ska svara utifrån sina erfarenheter och det ska bli väldigt spännande att få en inblick i hur det ser ut på förskolorna. 

– Introduktionen är väldigt viktig så jag hoppas att vi kommer att få ett fördjupat kunnande om den. Jag hoppas också att vi ska kunna stärka förskolepersonalens kunskap. De har en jätteviktig roll i barnens liv.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en bakgrund som skol- och förskolepsykolog. Jag har jobbat mycket med barns utveckling i samspelet med de vuxna runtomkring dem, vad som händer i mötet mellan barn och vuxna. Jag har alltid tyckt att det är spännande med fältet mellan forskning, praktik och teori. Nu är jag doktorand vid Lunds universitet. 

Var kan man följa projektet? 

– Den som vill kan följa forskningen på vår hemsida. Man kan också följa oss på Facebook och Instagram. Med jämna mellanrum kommer vi också att berätta mer om hur det går och vad vi kommer fram till på Förskoleforum.

För vidare läsning

www.psy.lu.se/introduktion-i-forskolan

Facebook: evidenskontraövertygelse 

Instagram: @evidenskontraovertygelse

Artikelfoto: Jessica Nävermyr.