Bensbyns förskola

Article image
Publicerat

Bensbyns förskola ligger ca 1 mil norr om Luleå centrum med närhet till skog och natur. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad bestående av tre avdelningar samt en fristående byggnad med en avdelning. Vi ligger också nära Benzeliusskolan (F–6). Vår utemiljö lockar till många spännande upptäckter där alla sinnen utmanas.

Vi har ett eget tillagningskök där maten tillagas från grunden. Det ska vara en fröjd för ögat att maten ser aptitlig ut och är vackert upplagd. Vi strävar efter att använda så lite socker som möjligt.

Demokrati och lärande

På vår förskola arbetar vi med allas lika värde genom att skapa en miljö där barn känner trygghet, trivsel och delaktighet, ”alla barn är allas barn”. På olika vis får barnen på träna att uttrycka sina tankar och lyssna på sina kamrater. Vi ger barnen tillfällen att träna på att ta demokratiska beslut, och samarbeta i t.ex. valsituationer och i samlingar.

Vi visar att vi är intresserade av barnens åsikter och att de är viktiga. Vi lär barnen att säga, respektera och lyssna till: Nej, Stopp, Sluta och Jag vill inte!

Matematik, teknik och språk

Tillsammans med barnen upptäcker vi matematik, naturvetenskap och teknik både i vardagliga situationer och i planerade aktiviteter. Vi benämner olika begrepp och använder utmanande frågor samt uppmuntrar, ser och upptäcker olika problemlösningar.

Språk och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer utgör innehåll och metod i vår strävan att främja barns utveckling och lärande. På våra samlingar stimulerar vi språket med bl.a. språklekar, rim och ramsor, sagor, berättelser och sånger. Alla samtal i vardagen stimulerar till språkutveckling.

IKT används dagligen i verksamheten med barnen på många olika sätt. Alla pedagoger har en egen lärplatta.  

Hos oss har all personal utöver sin grundutbildning även utbildning i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Projektinriktat arbete

Vi arbetar projektinriktat och dokumenterar enligt en projektdokumentationsmall i Powerpoint där alla i arbetslaget lägger in dokumentationerna. Detta gör att allt är samlat och lätt att reflektera kring. Innan vi startar ett projekt intervjuar och observerar vi barnen för att projektet ska bli så meningsfullt och utvecklande som möjligt. Under projektet dokumenteras allt arbete så att barnen får möjlighet att tillsammans med pedagogerna reflektera över sitt lärande och komma med nya idéer som för processen vidare.

Läsåret 2016/2017 fokuserar vi på naturvetenskap samt teknik och språk, med temat ”Hur funkar det”, där varje arbetslag utifrån barnens intressen fokuserar på området. På förskolans dag har vi en gemensam projektavslutning.

Fördjupning och utveckling

I vårt skolområde har vi utvecklat ett arbetssätt att fördjupa oss i aktuell forskning i ämnena normer och värden, språk och kommunikation, naturvetenskap, teknik och matematik.

Syftet är att vi ska utvecklas genom gemensam reflektion och utbyte av erfarenheter inom de olika ämnesområdena. Målet är att vi, utifrån läroplan och forskning ska se över ämnesområdena samt att vi får evidens och kan utbyta beprövad erfarenhet.

Vi organiserar detta genom att varje pedagog ansvarar för ett utvecklingsområde i sitt arbetslag. Varje förskola utser en ”spets” som tillsammans med övriga ”spetsar” i skolområdet fördjupar sig i utvecklingsområdena. Arbetet utmynnar sedan varje år i en gemensam workshop som riktar sig till hela skolområdets förskolepedagoger.

Hos oss på Bensbyns förskola är föräldrakontakten mycket viktig. Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna, delaktiga och att de kan komma med synpunkter, frågor och funderingar. Vi inbjuder till utvecklingssamtal 1–2 gånger per år, då vi samtalar om barnens lärande och utveckling kopplat till läroplanen.

Två gånger under året bjuder vi in till öppethusdagar då föräldrar har möjlighet att komma och delta i den dagliga verksamheten. Vi har också ett matråd som träffas tre gånger om året och består av förskolechef, pedagoger, kökspersonal och föräldrar från varje avdelning.

Om Bensbyns förskola


Antal avdelningar
4
Antal barn
72
Antal anställda
14

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1991

Adress
Benzeliusvägen 12
Stad
Luleå
Postnummer
97595
Kontaktperson
Maria Stark
Email
maria.stark@skol.lulea.se
Telefonnummer
0920-45 33 63
Förskolans vision
Bensbyns förskola genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande. Hos oss får barnen lära sig av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger. Vi värdesätter lekens betydelse där fantasi, kreativitet och skapande verksamhet bildar en grund för vår förskola. Vi strävar efter att barnen är trygga, känner tillit till sin egen förmåga och utvecklar en god självkänsla.