Kreanova, Borås

Article image
Publicerat

På bilden ser vi Pernilla (sittande) och Ebba (stående) som arbetar på KreaNova.

På KreaNova i Borås är estetiken en naturlig del i den dagliga verksamheten. Denna mångkulturella förskola har en estetisk profil och barnens kreativa möten med dans, drama, musik och skapande är det primära.

Skrivet av: Lotte Mjöberg.

På förskolan KreaNova är de estetiska lärprocesserna metoden och målet i den pedagogiska praktiken. Det innebär att barnen får använda alla sina sinnen och göra kunskapen till sin egen genom att aktivt bearbeta den på olika sätt.

Man kan förstå processen som att barnets befintliga (tillgängliga) kunskaper och erfarenheter omskapas till ny kunskap. Alla barn kan lyckas om pedagogerna ger dem möjligheter och förutsättningar till det. Följaktligen är pedagogens roll som kreativ kommunikatör avgörande för barnets lärande i dessa processer. Den ”kompetenta pedagogen” på KreaNova behöver inte kunna eller behärska alla de olika estetiska uttrycken men måste däremot vara en genuin medupplevare, medutforskare och medlekare.

kreanova_pedagoger_750.jpg
Pedagogerna på KreaNova.

Alla sinnen ska vara med

Förskolan har sex avdelningar: tre avdelningar för de yngre barnen samt treavdelningar för de äldre barnen. Dessutom har man ett eget tillagningskök. 

Pernilla Thomasdotter är förskollärare, dramapedagog och en av de dramaansvariga på KreaNova samt handledare för Läslyftet i Borås Stad sedan snart tre år. Hon har en bakgrund som bland annat skådespelare, dansare och koreograf. Hon berättar om verksamheten:

– KreaNova och pedagogerna här har som ambition att med utgångspunkt i estetiken iscensätta tillgängliga lärmiljöer där barnen lär med alla sina sinnen. Vi tror på att skapande möten med olika estetiska och konstnärliga uttrycksformer i interaktion med kreativa kommunikatörer (pedagoger) möjliggör för barnen att erövra kunskaper och färdigheter. Det handlar om att nå och förstå genom våra olika språk, uttrycka sig och kommunicera, förstå sig själv och sin omvärld samt att bli förstådd, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Två förhållningssätt

KreaNova utgår från två förhållningssätt till estetiken som form, innehåll och metod i relation till barns lärande, utveckling och erfarande. Dessa förhållningssätt kompletterar varandra och möjliggör olika former av lärande:

  • Den svaga estetiken: estetiken som ett stödjande didaktiskt redskap för ett bestämt kunskapsinnehåll, till exempel läroplansmål. 
  • Den starka estetiken: att lära om konstnärliga uttrycksformer för dess egen skull.

Läs mer om Kreanovas estetiska lärprocesser här.

Egen bok: ”Sagan om KreaNova”

– Vi väljer att stanna länge i olika estetiska processer. Att för första gången i sitt liv komma i kontakt med en pensel kan vara början på en upptäcktsfärd som kan pågå under lång tid. Som pedagog är det väsentligt att “våga” vara kvar i dessa processer, låta dem ta tid och inte skynda vidare. Resultatet är inte viktigt utan det är att vara i skapandet som är det fundamentala, säger Pernilla Thomasdotter.

De har exempelvis skapat en egen bok, Sagan om KreaNova. Det är en magisk berättelse om sju djur som slår följe med varandra genom en stor skog. Karaktärerna heter Lilla Björn, Lilla Lejon, Lilla Örn, Stora Björn, Stora Lejon, Stora Örn och Draken. Djuren ser olika ut, de tycker om olika saker och är bra på olika sätt. Dock uttrycker de sig alla med ett gemensamt språk: estetikens.

Boken är skriven av pedagoger och rektor på förskolan och illustrerad av Stefanie Henriksson, verksam högstadielärare i Göteborgs Stad. Det kommunala tryckeriet har tryckt boken och alla barn som börjar på KreaNova får ett exemplar av den samt ett tillhörande bokmärke med texten till KreaNovas egen sång.

Mångkulturell förskola

KreaNova förskola startade sin verksamhet i nybyggda lokaler med tillhörande gård i augusti 2018. Förskolan är centralt belägen med blandad bebyggelse, främst flerfamiljshus, och har gångavstånd till skog, parker och sjö. Stadsdelen Norrby, som förskolan ligger i, är ett mångkulturellt område. Förskolan har ett lågt socioekonomiskt upptagningsområde och området är i dag klassat som ett högriskområde.

– KreaNova är en mångkulturell förskola där majoriteten av barn, familjer och vårdnadshavare har andra språk än svenska som modersmål. Således är det särskilt viktigt för oss att erbjuda en mångfald av uttrycksformer och uttrycksmöjligheter. Det är en demokratisk rättighet att ha ett språk och med estetikens olika uttrycksmedel kan språkgränser överbryggas. 

I det dagliga samtalet med vårdnadshavare kommunicerar de mycket via kroppsspråk och bilder. Personalen är i behov av översättningar av information på många olika språk och att samarbeta med tolkar är en förutsättning för ömsesidig kommunikation. 

KreaNovas föräldramöten fokuserar på att på olika sätt gestalta och visualisera verksamheten. Estetiken, de olika uttrycksformerna och dokumentationen av barnets process möjliggör en dialog kring barnets utveckling och lärande i utvecklingssamtal.

Anpassade lokaler

Förskolans lokaler och miljöer är utformade för att göra estetiken tillgänglig. Det finns ateljéer, brännugn, teaterscener (inomhus och utomhus), stora torg med uppbyggda läsmiljöer, möjligheter till rörelse, dans, yoga, dramalek, teater och musikupplevelser. Vidare finns ett stort utbud av instrument och utklädningskläder (kostymer) till barn och vuxna. Miljön utomhus speglar inomhusmiljön, vilket innebär utomhusstafflier, teaterscen, sagokojor och instrument.

Den nuvarande situationen med corona påverkar förskolorna i Sverige. Pernilla ser på situationen så här för KreaNovas del:

– Vi bedriver verksamheten lika aktivt och inspirerande trots det minskade barnantalet. Pedagoger har fått möjlighet till samtal med varandra i fördjupande frågor eller litteratursamtal med utgångspunkt i pedagogisk litteratur. De får nu tid för kompetensutbildning: musikerna på KreaNova har startat en gitarrkurs för nybörjare. Pedagogerna skapar också nytt didaktiskt material som babblarmössor och sagopåsar.

kreanova_gitarr_750.jpg
På KreaNova vill pedagogerna förvalta tiden väl med tanke på den nuvarande situationen i Sverige i relation till corona och det minskade barnantalet på förskolan. Anneli – kollega och musiker – håller i en gitarrkurs för nybörjare. De träffas varje dag klockan 13.30 och övar.

Om Kreanova, Borås


Antal avdelningar
6
Antal barn
120
Antal anställda
21

Förskoletyp
Kommunal

Adress
Värmlandsgatan 19
Stad
Borås
Förskolans vision
Alla barn kan lyckas om pedagogerna ger dem möjligheter och förutsättningar till det.