Svarte förskola Ystad

Article image
Publicerat

Att arbeta med tillgänglighet är något som alla förskolor ska göra. Men vad innebär egentligen detta svårfångade begrepp, och hur kan man arbeta med det i praktiken? Följ med till Svarte förskola i Ystad där tillgänglighet präglar såväl vardagen som det långsiktiga värdegrundsarbetet.

Skrivet av: Marie Hedlund.

svarte_02_400.jpg
Svarte förskola har härliga naturmiljöer direkt inpå knuten.
I byn Svarte väster om Ystads tätort ligger Svarte förskola, härligt belägen mitt i vacker natur. Bara ett stenkast därifrån ligger havet och på promenadavstånd i alla väderstreck hittar man både vackra vidsträckta fält och små trevliga cykel- och gångbanor i den närbelägna byn. 

I samma område som förskolan ligger skolan, vilket gör att barnen får en naturlig relation till personal och barn som de sannolikt kommer att gå tillsammans med när deras tid på förskolan är över och de går över till skolans verksamhet. 

Den viktiga relationen till den nya miljö där de kommer att spendera sina dagar befästs även under vårterminen då de äldsta barnen lyfts ut i en femårsgrupp. Tanken är att kunna bemöta dem i deras behov, samtidigt som de andra avdelningarna kan koncentrera sig på att utveckla verksamheten för de barn som ska gå kvar på förskolan.

Förskolan har en uteavdelning vid namn Vindspelet för barn 3–5 år, samt två större avdelningar, Östanvinden och Västanvinden. De två större avdelningarna är i sin tur indelade i två mindre hemvister vardera utifrån barnens ålder. 

För att undvika att relatera hemvisternas namn till om barnen är ”små” eller ”stora”, har vi valt att benämna dem utifrån färger. Vid benämning av hemvisterna för de yngre barnen, säger vi därför antingen Västanvinden gul eller Östanvinden lila.

Det här är ett steg för ökad tillgänglighet eftersom barnen själva får bestämma vilka utmaningar som väntar dem, utan att bli bedömda utifrån ålder. Man arbetar på så sätt inte bara med att utveckla nya arbetsmetoder med fokus på tillgänglighet, utan även med att försöka sudda bort så många hinder som möjligt för barnen. 

Fokusområde tillgänglighet – två perspektiv

Läsåret 2018/2019 hade alla förskolor och grundskolor i Ystads kommun tillgänglighet som fokusområde. Det var det som var anledningen till att man började reflektera kring och utveckla arbetet med tillgänglighet på Svarte förskola. Det som började som ett centralt initiativ har nu efter mycket arbete blivit en del av vardagen på Svarte förskola.

Men vad betyder då tillgänglighet? Hos oss har vi valt att tolka begreppet utifrån två perspektiv, ett som fokuserar på den fysiska lärmiljön, och ett som fokuserar på ett projekterande arbetssätt. 

Tillgänglig fysisk lärmiljö

Den första perspektivet har alltså fokus på att skapa en tillgänglig fysisk lärmiljö som är tydlig och inbjudande. Ett exempel är återvinningskärl i barnens höjd där de själva får möjlighet att återvinna i förskolans Grön flagg-anda. Ett annat är att utveckla det material som redan finns, genom att t.ex. göra om prislapparna i kiosken så att de inte bara visar siffran, utan även vad siffran står för samt TAKK-tecknet. 

Det har också handlat om att göra material tillgängligt för barnen genom att ta ner det på barnens nivå och låta dem utforska det. Även att bredda utbudet och erbjuda både färdigställt material och ofärdigt material som barnen själva kan förändra och med fantasins hjälp förvandla till alla möjliga fantastiska alster. 

svarte_750.jpg
I kiosken säljs det mat som barnen själva har skapat. Genom att visa priset på flera olika sätt blir lekmiljön mer tillgänglig för alla barn.

Projekterande arbetssätt

Det andra perspektivet handlar som sagt om att använda ett projekterande arbetssätt. Utifrån projektet, som väljs efter noggrann observation av barnens intressen, är målet att våga stanna upp och utforska tillsammans med barnen – att ”se barnens ögon tindra och ha roligt tillsammans i lärandet” som en pedagog uttrycker det. 

Det handlar om att undersöka på olika sätt, vrida och vända på begrepp och försöka se just hur alla barn, trots sina olikheter, kan ta till sig undervisningen på bästa sätt. Meningen med ett projekterande arbetssätt är att utöka paletten av aktiviteter och undervisningstillfällen som förskolan erbjuder genom ett gemensamt innehåll och en röd tråd som skapar sammanhang.

Projekterande arbetssätt på Svarte förskola – exempel

Varje dag pågår olika former av utforskande där man undersöker områden på ännu ett nytt sätt. 

Här finns en avdelning som arbetar med rörelse och därför tränar rotation med rockringar. En annan avdelning arbetar med tång och utforskar den genom olika estetiska uttrycksätt.

Ytterligare en avdelning arbetar med jorden och väljer att genom digitala verktyg undersöka hur mycket vatten och land som finns på jordklotet. En annan avdelning arbetar med naturen och har därför att tagit in naturmaterial på avdelningen för att verkligen kunna känna dess olika konsistenser, medan avdelningen som arbetar med vatten experimenterar med is och färg. I en grupp reflekterar barnen kring sitt egen lärande genom att varje dag rita dagens teckning. 

Sätten att nå kunskap är alltså många och när man ser de olika vägarna kan man tillsammans med barnen utforska dem och göra undervisningen mer tillgänglig. 

Verktyg för pedagogerna

Kopplat till varje projekt finns det flera verktyg som pedagogerna använder för att planera och följa processerna. Vid varje reflektionstillfälle arbetar de med hur man ska driva projektet vidare tillsammans med barnen och därigenom kunna öka tillgängligheten för alla. 

En viktig del av detta arbete är även uppföljning och analys. På vilket sätt har vi erbjudit undervisning kring detta ämne? Hur har det gått? Vad tyckte barnen? Vad ser vi att de har lärt sig? Hur går vi vidare?

Trygghet, grunden för allt lärande

svarte_400.jpg
Alla barn ska kunna följa dagen genom bildstöd även om de befinner sig utanför förskolans område. På utflykter har pedagogerna löst det med ett flyttbart schema på ryggen av en väst.
På Svarte förskola är det en grundsten att barnen måste få möjlighet att känna sig trygga och tillräckligt starka i sig själva för att våga utforska fritt. Detta är också något som uttrycks i läroplanens mål, som att stärka barns tilltro till sin egen förmåga och våga tro på att barnen kan. Men det handlar också om att undersöka och låta barnen visa vad de tycker och tänker om sin förskola och lärmiljön omkring dem. 

På Svarte förskola finns det därför ett material för att arbeta med just värdegrund. Värdegrund kan handla om vilket språk som används och vilket bemötande barn får utifrån sin könstillhörighet, men det handlar också om hur de bemöts utifrån ålder. Än en gång kommer tillgängligheten in i arbetssättet genom att vi breddar begreppen.

Om ett barn vill lära sig något inom ett visst område, ska varken ålder eller något annat stoppa det. Då handlar det dels om att barnet får chansen i bemärkelsen att kompetent personal lyssnar på barnets önskan, dels om att barnet får testa samma sak på många olika sätt för att se hur just det barnet lär sig bäst. Inom förskolans värld finns möjlighet att stanna upp och utforska tillsammans, och det försöker vi ta tillvara Svarte förskola. 

Arbetet med tillgänglighet är något som behöver genomsyra hela verksamheten. Det är inte förrän man verkligen skärskådar och analyserar begreppet som man ser hur stort det är. På Svarte förskola fortsätter vi vårt arbete med att öka tillgängligheten och bemöta varje barn utifrån just hens förutsättningar. Tillsammans, om än på olika sätt, lär vi oss och utvecklas framåt.

Så använder vi FörskoleforumAll personal på förskolan har inloggning till Förskoleforum. Främst använder pedagogerna sidan för att få inspiration kring hur man kan arbeta med barnen och vidga sina vyer. Rektor tipsar även ofta om olika artiklar där och använder Förskoleforum som kompetensutveckling inom områden som vi behöver fördjupa oss inom.

Om Svarte förskola Ystad


Antal avdelningar
3
Antal barn
95
Antal anställda
17

Förskoletyp
Kommunal

Stad
Ystad
Kontaktperson
Sanne Björklund
Email
sanne.bjorklund@ystad.se