Umma förskola Dovregatan

Article image
umma
Publicerat

Umma Förskola Dovregatan ingår i gruppen Umma Förskolor AB som tillsammans har hand om 300 barn upp delat på 10 förskolor i Rinkeby, Tensta och Husby i Stockholm.

De flesta barn i Umma Förskolor har somaliska som modersmål, därför talas det både somaliska och svenska på majoriteten av förskolorna. Många barn talar även arabiska och sammanlagt talas det över 15 olika språk på våra förskolor. Förskolornas inriktning omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration.

Umma Förskola Dovregatan ligger på bottenplan i ett bostadshus i Stockholmsförorten Husby. Lokalerna är stora och ljusa och förskolan ligger nära både skog och natur, olika lekparker samt allmänna kommunikationsmedel. Alldeles i förskolans närhet ligger utflyktsmål som Akalla by, Husby gård och Lötsjö. Centrala Stockholm med sina museer och rika kulturutbud ligger endast 15–20 minuter bort med tunnelbana.

Läget betyder mycket eftersom förskolan saknar egen gård, något vi valt att se som en styrka då våra barn kommer ut mycket utanför förskolans närområde och i stället får möjlighet att upptäcka nya, spännande platser.

Vår vision

  • Alla barn är lika värda och vi ser barn som egna unika individer.
  • Barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan varje dag. Vi vill förmedla en känsla av att det är deras förskola och att det är en miljö där man rör sig fritt men även en miljö som vi har ett gemensamt intresse av att sköta och ta hand om.
  • Barnen ska känna gemenskap och empati hos oss.
  • Barnens inflytande och delaktighet ligger till grund för allt arbete. Arbetet byggs kring deras önskningar och ambitioner – inte våra.
  • Vi ska ha en utmanande miljö som barnen trivs och utvecklas i.
  • Barnen ska utveckla en tro på sig själva och andra barn.
  • Vi uppmuntrar barnen att pröva sin kompetens för att stärka sin självkänsla.

Obunden och fri att inspireras

Vårt arbete är till viss del inspirerat av Reggio Emilia men vi lånar fritt intryck och idéer från olika pedagogiska inriktningar. Att vara obunden skapar många möjligheter att anpassa verksamheten efter barnens intressen och behov samt vår egen pedagogiska vision.

Att vi ser varje barn som unikt och kompetent, innebär att vi pedagoger i Dovregatans förskola ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga.

Barn ska ha inflyttande över sin vistelse i förskolan. Pedagogerna tänker i varje situation på barns inflytande. Ett exempel är att barnen själva serverar sig mat (det gör inget om barnen spiller), barnen lär sig varje sekund. Förskolan är en plats där de demokratiska värderingarna förankras. Barnen får välja vad avdelningen ska kallas i början av terminsstart genom att rösta efter demokratiska principer.

Stor flexibilitet i personalgruppen

På Dovregatans förskola är vi sex pedagoger. Varje pedagog ansvarar för och arbetar enskilt eller tillsammans med någon annan pedagog med en mindre grupp barn under större del av dagen. Varje pedagog är flexibel och kan arbeta med barn i alla åldrar.

I vår roll som pedagoger ska vi ställa frågor till barnen, tolka, samspela, ge stimulans, se varje barn, ge stöd och utmaning samt engagera oss i samspelet både med det enskilda barnet och med kollegor.

Positivt med mångfald

Vår förskola ligger i ett mångkulturellt område vilket avspeglar sig i våra barngrupper. Detta använder vi som en positiv drivkraft i vårt arbete, vilket bland annat märks under samlingar och då vi besöker bibliotek och väljer litteratur, men även i de dagliga samtalen med barnen och deras föräldrar. I samråd med föräldrarna och förskolans ledning har vi inrett ett kulturrum med föremål, kläder och böcker från barnens och pedagogernas ursprungsländer.

Även mellan oss vuxna ser vi olikheter som en resurs, vi respekterar allas olikheter. Att samarbeta på ett gott sätt mellan både kollegor och pedagoger och föräldrar är mycket viktigt i vår verksamhet. Att tänka på att ”jag är OK och du är OK” ser vi som det bästa förhållningssättet mellan kollegor.

Äldrebarnsavdelningen har ett pågående arbete kring robotar och programmering. Detta har vi lyckats genomföra utan inköp av dyra material som färdiga robotar. I stället har barnen varit väldigt engagerade i att bygga egna labyrinter där de programmerat både varandra och pedagoger till att ta sig igenom labyrinten med ögonen förbundna. Vi har även byggt egna robotar av återvinningsmaterial, exempelvis en ritrobot som barnen döpte till Alva.

umma_750.jpg
I sina egenhändigt byggda labyrinter får barnen möjlighet att träna datalogiskt tänkande.

På yngrebarnsavdelningen finns barn med olika intressen. En del av barnen har visat intresse för skogen och skogens material och en del är intresserade av Babblarna. Genom leken jobbar vi med båda parallellt, eftersom vi ser leken som den dominerande källan till utveckling av tanke, vilja och känsla.

Vi har jobbat med geometriska former med hjälp av Tiokompisar och med skogen tillsammans med Babblarna. Pedagogen lägger stor vikt vid att leken ska vara lustfylltoch spännande.

Kreativ frihet

Förutom att vi är ett väl sammansvetsat arbetslag där vi har stor respekt för varandras olikheter, åtnjuter vi en stor kreativ frihet i vårt arbete och känner att vi har förtroende från både föräldrar och ledning. Just vikten av den kreativa friheten kan inte nog understrykas. Det är den som lägger grunden för den stora arbetsglädje vi känner, men även den som hjälper oss att klara av de dagar då arbetet kan kännas tufft och slitsamt.

Bästa sättet att använda Förskoleforum?

Förskoleforum har visat sig väldigt användbart, inte minst när vi tar emot studenter och praktikanter som ofta har i uppgift att utföra aktiviteter tillsammans med barnen men saknar praktisk erfarenhet av förskola och arbetssätt. För dessa har Förskoleforum varit en guldgruva av tips och idéer att gräva ur samt en pålitlig källa för såväl teori och forskning som bakgrundsinformation.

Tips till andra förskolor:

Hela förskolan använder sig av lotusdiagram för att på ett enkelt, snabbt och tydligt sätt koppla dokumentation till olika strävansmål i förskolans läroplan. Varje dokumenterad aktivitet eller händelse har ett lotusdiagram uppsatt bredvid sig med uppnådda strävansmål markerade med märkpenna.

Att bara behöva ta fram ett diagram, läsa igenom målen och markera dem är väldigt tidsbesparande jämfört med att behöva sitta och bläddra fram och tillbaka i läroplanen. Det är dessutom en mycket bra introduktion till läroplanen för dem som av olika anledningar inte känner sig bekväma med en längre text.

Lotusdiagrammen är en viktig del av vårt kvalitetsarbete och utgör underlag vid reflektions- och avdelningsmöten samt vid varje terminsutvärdering. Eftersom lotusdiagrammen är uppdelade i olika lärområden utgör de en tydlig indikation på vilka områden som prioriteras i verksamheten samt vilka områden som vi behöver arbeta med mer.

 

Om Umma förskola Dovregatan


Antal avdelningar
2
Antal barn
28
Antal anställda
6

Förskoletyp
Privat
Startad
2012

Adress
Dovregatan 16
Stad
Kista
Postnummer
16436
Kontaktperson
Fardowsa Isse
Telefonnummer
0767-40 76 44
Förskolans vision
Ett lustfyllt lärande i en trygg och stimulerande miljö med demokratiska värderingar och solidaritet som värdegrund.