Camilla Björklund

Camilla
Björklund

Professor i pedagogik
Verksam vid
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Publicerat 2022-08-25

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare. Förskolans undervisning och särskilt matematikdidaktik för förskolan är områden som Camilla fördjupar sig i och har skrivit flera populärvetenskapliga böcker och kapitel om.

Här på Förskoleforum svarar Camilla på frågor om barns tidiga matematiklärande och matematikdidaktik i förskolans verksamhet.

Matematik mer än siffror

Camilla Björklunds forskning fokuserar på begynnande matematikfärdigheter och förmågor, där förskolemiljön och vuxnas uppmärksamhet spelar en viktig roll för barnens möjligheter till lärande t.ex. i spel, lekar, bokläsning och andra vanliga förskoleaktiviteter. Camilla har bland annat skrivit böckerna Bland bollar och klossar – matematik för de yngsta i förskolan, En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande, Vad räknas i förskolan? Matematik 3–5 år, samt tillsammans med forskarkollegan Hanna Palmér Matematikundervisning i förskolan: Att se världen i ljuset av matematik.

I böckerna lyfter Camilla fram matematiken så som den ter sig för barnen i vardagen, för att uppmärksamma pedagoger på att matematik är mer än siffror och tabeller. Särskilt synliggör hon vad det innebär att tänka och resonera matematiskt, sett ur barnens perspektiv, och hur förskolan på ett meningsfullt sätt kan bidra till att utveckla barns matematikkunnande.

Avhandlingen blev bok på Studentlitteratur

Camilla, som är finlandssvenska, är född och uppvuxen i Jakobstad i Österbotten. Det var också där hon utbildade sig till förskollärare (barnträdgårdslärare). Eftersom hon alltid tyckt om matematik var det naturligt att välja detta ämnesområde när hon skulle skriva sin magisteruppsats. Hon kom att fortsätta in på forskarbanan. År 2007 lade hon fram sin doktorsavhandling: Hållpunkter för lärande – småbarns möten med matematik.

Bland bollar och klossar (Studentlitteratur, 2008) bygger på Camillas avhandling och tar upp vad som sker i små barns lärandeprocess innan siffror och räknande har blivit det tydligaste pedagogiska uttrycket.

– Jag tittar på vad barn gör med sin kunskap om matematik, hur de tar till sig den och bearbetar den, förklarar hon. Tidigare har det inte funnits särskilt mycket didaktisk forskning om barns matematiska lärande. De flesta studier har mest handlat om olika experiment som man testat på barn.

I Bland bollar och klossar skriver hon:

Min förhoppning är att boken ska öppna vägen för nya upptäckter av matematik i vardagen och väcka diskussion kring den tidiga matematikinlärningen och lärarens möjligheter att stödja barns lärande i förskolans verksamhet.

Matematikundervisning i förskolan: Att se världen i ljuset av matematik har en tydlig didaktisk inriktning. Boken lyfter fram dels vad det innebär att kunna matematik och dels hur man i förskolan kan undervisa för att barnen ska få de bästa möjligheterna att utveckla sina matematikfärdigheter och sitt kunnande.

 

Skrivet av: Lotte Mjöberg

Frågor & svar

Hej Camilla!

Vi har just startat upp ett språk- och matematikprojekt på vår förskola. De yngre barnen, 2–3-åringarna, arbetar just nu med att erövra lägesord och mönster. En fråga som dök upp på senaste reflektionen var; Vad är det barnen gör och försöker att förstå i leken när de radar upp t.ex. bilar, djur eller klossar i långa rader? Vi kan inte se att de väljer och radar upp efter storlek. Hur kan vi arbeta vidare med detta, vilka frågor ska vi ställa så att vi knyter an till barnens tankebanor och utmanar dem kognitivt?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Camilla!

Jag jobbar med och omkring digitala lärresurser i förskolan och huruvida dessa är till barns gagn eller inte. Jag tänkte höra hur du ställer dig till den frågan, d.v.s. digitala lärresurser inom förskolan, i det här fallet matematik. Lär sig barn bättre med hjälp av digitala lärresurser i förskolan? För att ge dig en liten bild av mig så är jag och har varit i många år en klar förespråkare av datorn i undervisningen och har själv använt den mycket med mina elever när jag aktivt arbetade som lärare för åldrarna 1012 år. Arbetar numera centralt i min kommun med digitalisering och innovation.

Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Camilla!

Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad kan vi i förskolan vara uppmärksamma på och eventuellt göra för att stödja dessa barn så tidigt som möjligt?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!