Kerstin Bäckman

Kerstin
Bäckman

Universitetslektor vid avdelningen för utbildningsvetenskap och ämnesgruppen i didaktik
Verksam vid
Högskolan i Gävle

Kerstin Bäckman har arbetat som förskollärare sedan mitten av sjuttiotalet och har erfarenhet från arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem. Barns lärande och hur förskollärare kan stödja lärandeprocesser har alltid varit ett intresse och 2005 blev hon magister i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Matematik i förskolan är numera hennes forskningsfokus och hon disputerade nyligen inom ämnet. Hennes avhandling heter ”Matematiskt gestaltande i förskolan”.

Vad är det roligaste med att forska?

Att få tid att fördjupa sig i ett område, undersöka vad andra kommit fram till och närstudera något ur olika perspektiv.

Berätta om din forskning!

– Jag har studerat barns aktiviteter, förskollärares undervisning och interaktionen mellan barn, förskollärare och det matematiska innehållet. I studien har förskollärares professionskunskaper varit ett av resultaten. Studien har varit praxisnära. Vi har en forskningsmiljö vid Högskolan i Gävle som heter Early Childhood Education, ECE-gruppen och där är jag projektledare. Sedan är jag medlem i nätverket EECERA (European Early Childhood Education Research Association) och har även deltagit i ett SIDA-finansierat forskningsprojekt som handlat om förskollärarutbildning och professionskunskaper inom matematik och naturvetenskap i Botswana, Afrika.

Vad säger dina resultat?

– Resultaten visar att förskollärare behöver baskunskaper i sin undervisning av matematik. Dessa kunskaper omfattar såväl matematik som pedagogik och didaktik. Med dessa kunskaper har de möjligheter att själva uppfatta ett matematiskt innehåll i barns aktiviteter och kan därmed rikta barns uppmärksamhet mot ett gemensamt fokus. Resultaten kan vara till nytta för såväl blivande och för aktiva förskollärare. Till exempel vad de kan utveckla i sitt målinriktade arbete med barns matematiska lärande och vad de behöver vara uppmärksamma på.

Vad händer framöver?

– Jag har ju nyligen disputerat och ska fortsätta med den forskningen men också delta i konferenser och informera om mina forskningsresultat. Vi ska skriva en antologi om vår forskning vid ECE-gruppen i Gävle.

Har du några övriga tips och idéer som du skulle vilja dela med dig av till förskolor?

– Var närvarande här och nu, lyssna, observera och tolka barns olika uttryck. Reflektera tillsammans med dina kollegor och samspela med barnen i lek och vardagssituationer. Ha ett tydligt fokus på det matematiska innehåll du vill synliggöra för barnen, rikta deras uppmärksamhet mot detta och arbeta med variation.

Vad gör du när du inte forskar?

– Mina studier har även varit min hobby under flera år! När jag inte forskar eller arbetar njuter jag av att vara ute i naturen.

Länk för vidare läsning: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/matematiskt-gestaltande-forskolan/