Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan ska lära nytt tillsammans. Men hur vet vi vad vi ska lära oss och var letar vi efter ny kunskap? Ett...

Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.

Artikel
Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.

Artikel
Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Artikel
Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.

Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram parallellt med revideringen av läroplanen.

Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017). De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av...

Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.”

Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.

Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas.

Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.

Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.