Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar om konfliktlösning i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna...
Artikel
Inom personalgruppen uppstår konflikter som en naturlig del av arbetet. De flesta är viktiga indikatorer på att man kan behöva göra överenskommelser eller prata igenom vilka värderingar som ska gälla...
Artikel
Att ta vara på alla medarbetares kompetens är viktigt för en god kvalitet i förskolan. Det gäller inte minst gruppen personal med ”övrig utbildning” som saknar formell kompetens för arbetet. Även den...
Artikel
Läroplanen gäller alla – även personal med ”övrig utbildning”. Vad är rektorns, förskollärarens, arbetslagets och den icke utbildade personens ansvar i samband med läroplanen? (Del 2 av 3)
Artikel
Ett bra mentorskap under det första året som förskollärare kan vara avgörande för om den nya kollegan fortsätter i yrket eller inte. Samtidigt är mentorskapet ett lärande åt båda håll.
Artikel
Det finns en stor och viktig personalgrupp i förskolan som betecknas personal med ”övrig utbildning”. I en artikelserie sätter Bim Riddersporre denna grupp i fokus. Vad är rektorns, förskollärarens...
Artikel
Även om vi inte kallat det just så, är självledarskap något vi på sätt och vis alltid har haft. Vi har alla tagit ansvar för oss själva, för vårt arbete, för vårt privatliv. Vi leder oss själva hela...
Artikel
Ordförråd, metaspråklig uppmärksamhet, förståelse och språkglädje, och barnets förståelse av hur kunskaperna ska användas är fyra viktiga områden för barnets utveckling av sin språk-, läs- och...
Artikel
Ett professionellt omdöme är något som utvecklas över tid, genom såväl egen reflektion som kollegialt samarbete. Det krävs en hel del mod för att titta på sitt eget sätt att arbeta. Och den som är...
Artikel
Sömn, avkoppling och andra sätt för återhämtning är nödvändigt för att främja balanserade och välavvägda dagar för barnen i förskolan. Hemmiljön och förskolemiljön ser inte likadana ut, och...
Artikel
Att utveckla yrkesskicklighet gör du både som person och tillsammans med kolleger i arbetslaget. Det professionella omdömet bygger på kunskaper och erfarenheter, inte bara från dig utan från hela...
Artikel
Ibland är det svårt att veta vad som är rätt och fel att göra. Så är det för alla. Men hur kommer det sig att vissa av dina kolleger verkar ha en sådan trygghet i olika svåra situationer? Jo, de har...
Artikel
När vi i förskolans vardag ställs inför ett dilemma börjar våra hjärnor arbeta på högvarv. Tankarna far hit och dit. ”Har jag varit med om liknande situationer förr?”, ”Hur gör jag om det inte blir...
Artikel
I förskolans vardag ställs pedagoger inför olika dilemman. Det kan bero på svårigheter med kommunikationen i arbetslaget, eller med vårdnadshavare, eller med barnen i barngruppen. Oftast förväntas...
Artikel
I vissa tematiska arbetsformer för lärande är upplevelsen, äventyret, problemet och utforskandet mer i fokus än i andra. De låter barnen gå rakt in i en annan verklighet, ungefär med samma mekanismer...
Artikel
Att använda en systematisk arbetsgång vid ett tematiskt projekt gör det enklare att åstadkomma ett starkt lärande. Det gäller även för projekt som är mindre tidskrävande, som då personalen vill...
Artikel
De flesta av oss vet nog ungefär vad som menas när någon säger att förskolan arbetar med tema eller projekt. Men är det samma sak? Skiljer sig en fokusvecka från ett tema? Och vad menas med...
Artikel
En artikelsamling med tre artiklar om kollegialt lärande, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag i utvecklingsarbete för arbetsgruppen. Till...
Artikel
Samtal i grupp där flera olika röster får höras, är en viktig del i det kollegiala lärandet. För att gruppsamtalen ska vara så givande som möjligt visar Annika Cederberg-Scheike en arbetsmodell i fem...
Artikel
Kollegialt lärande har visat sig bidra till positiv utveckling på flera sätt. Genom att mötas i grupp och reflektera tillsammans får förskolepersonalen möjlighet att ta del av varandras reflektioner...