Artikel
Åre kommuns samtliga förskolor med sammanlagt cirka hundra anställda, har i tre års tid arbetat med en gemensam pedagogisk helhetsidé. Nu börjar resultatet synas!

Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon poängterar hur pedagogernas närvaro i det...

Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och skapar sammanhang för alla. Tuula Torro och Camilla Lindgren delar med sig av goda erfarenheter...

Artikel
Hur ser man på tid i förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv? Hur kan man göra för att frigöra tid för pedagogisk planering, dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete?

Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna från en rad olika aktörer. Lars Thorin,...

Artikel
Monica Tägtström Bergman har lång erfarenhet som verksamhetschef och har sett de politiska vindarna blåsa åt olika håll under årens lopp. Hur påverkar det politiska styret en kommunal verksamhet som...

Artikel
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som därigenom får ett gemensamt förhållningssätt, vilket...

Artikel
Samlingen är av tradition en vanlig aktivitet på förskolan. Men vilket syfte fyller den egentligen? Och blir resultatet det som läroplanen avser?

Artikel
Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver enkla verktyg som går att integrera med förskolans vardagsarbete. Lars Thorin, förvaltningschef i Strömsunds kommun, delar med sig av dokument och arbetssätt.

Artikel
Läroplanen för förskolan är självklart viktig för såväl barn som förskolepersonal i och med att den anger riktningen för det pedagogiska arbetet. Men hur syns, känns och märks den i vardagliga...

Artikel
Du vet väl att förskolor kan söka EU-bidrag för pedagogiskt utbyte med andra länder? Och vill ni inte driva ett eget projekt finns det många projekt där andra länder söker deltagare. Ulrika Glaser...

Artikel
– Resultaten i min avhandling säger delvis emot tidigare forskning som menar att pedagogerna och läroplanens skrivningar i hög grad styr barns aktiviteter och intressen, säger Emilie Moberg. Hennes...

Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan och en för dokumentation av samtalen.

Artikel
Vad innebär egentligen det kompensatoriska uppdraget i förskolan? Och vad säger – eller säger inte – styrdokumenten om det? Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker, svarar på en fråga...

Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att...

Artikel
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskollärarna sig som undervisande lärare och de anser att de har fått en tydligare bild av sitt uppdrag....

Artikel
Mata hönor, odla grönsaker och kika i komposten – mitt i storstan! På Södermalm i Stockholm ligger förskolan Wollmar, som trots att det är en innerstadsförskola har en lantlig prägel. 

Artikel
Uttrycket ”beprövad erfarenhet” används numera ofta i förskolesammanhang. Men vad betyder det egentligen? Den frågan reder Bim Riddersporre ut i den här artikeln. För hur kan vi veta om det vi gör är...

Artikel
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklingspedagogik. Det handlar om hur man kan utmana och stötta barn i förskolan att utveckla sin...

Artikel
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interaktion och samspel. Det är Marte Meo, som används i en hel del svenska förskolor.

Artikel
Förskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det egentligen? Professor Hillevi Lenz Taguchi reder ut begreppen.

Artikel
Att arbeta med dekonstruktiva samtal är ett sätt att utveckla den pedagogiska praktiken – på vetenskaplig grund. Samtalen hålls kring dokumenterad praktik, t.ex. barns bilder, för att förstå mer om...

Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem förskolor med ”svåra förutsättningar att nå målen i...

Artikel
Skiftjobb, heltidsjobb och stressig vardag. Att nå ut till dagens föräldrar är inte helt lätt. På förskoleenheten Bråstorp i Motala har man hittat ett nytt sätt. Genom en podd kan föräldrar nu ta del...

Artikel
En förskola i ett utsatt område, i slitna lokaler och med tidvis hög personalomsättning utvecklades till en kreativ arbetsplats med ett gott arbetsklimat och en väl fungerande pedagogisk verksamhet....

Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes forskningsintressen rör barns möjligheter att lära och...

Artikel
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här fortsätter klättrandet i det pedagogiska trädet och förskolans olika teoretiska perspektiv.

Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på en klättring i det pedagogiska trädet och lär dig...

Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i förskolan, och vad GDPR innebär i dessa situationer.

Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare och...