Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Åre kommuns samtliga förskolor med sammanlagt cirka hundra anställda, har i tre års tid arbetat med en gemensam pedagogisk helhetsidé. Nu börjar...
3 gillar
Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon...
Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och skapar sammanhang för alla. Tuula Torro och...
Artikel
Hur ser man på tid i förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv? Hur kan man göra för att frigöra tid för pedagogisk planering, dokumentation,...
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna...
2 gillar
Artikel
Monica Tägtström Bergman har lång erfarenhet som verksamhetschef och har sett de politiska vindarna blåsa åt olika håll under årens lopp. Hur...
1 gillar
Artikel
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som...
4 gillar
Artikel
Samlingen är av tradition en vanlig aktivitet på förskolan. Men vilket syfte fyller den egentligen? Och blir resultatet det som läroplanen avser?
5 gillar
Artikel
Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver enkla verktyg som går att integrera med förskolans vardagsarbete. Lars Thorin, förvaltningschef i Strömsunds...
2 gillar
Artikel
Läroplanen för förskolan är självklart viktig för såväl barn som förskolepersonal i och med att den anger riktningen för det pedagogiska arbetet. Men...
1 gillar
Artikel
Du vet väl att förskolor kan söka EU-bidrag för pedagogiskt utbyte med andra länder? Och vill ni inte driva ett eget projekt finns det många projekt...
Artikel
– Resultaten i min avhandling säger delvis emot tidigare forskning som menar att pedagogerna och läroplanens skrivningar i hög grad styr barns...
1 gillar