Boktips: Förskollärares egen forskning

Publicerat

Att förskollärarens arbete är praktiskt och forskarens teoretiskt, är en uppfattning som bör utmanas. Författarna till Förskollärares egen forskning har på halvtid jobbat i förskolan och på halvtid deltagit i forskarutbildning, och presenterar därmed praktiska exempel på förskollärares egen forskning i förskolan och på sådant som förskollärare kan möta i sin verksamhet med små barn.

Relationen mellan forskning och verksamhetsutveckling

Författarna till denna bok har deltagit i den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa).

Bokens kapitel behandlar en rad ämnesområden såsom undervisning, lärande, lek, utvärdering, dokumentation, värdegrundsarbete, boksamtal och berättande, och innehåller härtill en diskussion om förskolläraryrkets vetenskapliga bas och relationen mellan forskning om, och verksamhetsutveckling av, förskolan.

Några studier som tas upp:

  • hur förskolepersonalen gör för att göra barn delaktiga i olika kamratgemenskaper
  • hur man får barn delaktiga i en central kulturell praktik – att berätta berättelser
  • hur förskollärare, i förskolan och förskoleklassen, arbetar med att göra barn delaktiga i skriftspråket
  • hur undervisning i teknik och estetik kan gestalta sig i förskolan
  • hur lärarna behöver lära sig hur de kan undervisa i relation till hur barnen förstår det aktuella innehållet.

Sammantaget visar bokens studier – av förskollärare för blivande och verksamma förskollärare – på många centrala utmaningar, dilemman och frågor som förskollärare kan ställas inför i det dagliga arbetet.

Kollektiv agency

För att förskollärarna ska kunna utveckla kollektiv agency, det vill säga bli en stark mångfald av röster i diskussioner om vilka frågor som bör ställas och hur dessa kan besvaras för att utveckla förskolans verksamhet, behöver de få tillgång till och ta över begreppsliga resurser med vilka systematisk granskning och undersökning kan genomföras.

Texterna är skrivna på ett sådant sätt och med sådant fokus att de ska vara användbara för verksamma förskollärare och givande för förskollärarstudenter i utbildning.

Om boken

Titel: Förskollärares egen forskning – praktiska exempel boktips_pramling_150.jpg
Av: Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson (red.)
Antal sidor: 184
Utgiven av: Studentlitteratur 2020

Om författarna: Niklas Pramling är professor i pedagogik. Han leder den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa). Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, innehar en UNESCO professur i Early Childhood Education and Sustainable Development och är världsordförande för OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire).