Boktips: Kooperativt lärande i förskola och skolans första år

Publicerat

Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i många skolor och allt mer även i förskolan. Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson berättar om sina erfarenheter av kooperativt lärande och om sin nyskrivna bok Kooperativt lärande i förskolan och skolan.

kl_400.jpg
Jennie Wilson, Lisa Fohlin och Niclas Fohlin.
Hur fick ni idén att skriva boken? Varför var det viktigt att skriva den?

Lisa har arbetat med kooperativt lärande på förskolan med stor framgång. Hon skrev om sitt arbete på kooperativt.com och på Förskoleforum, som fick stort genomslag.

Vi får också ofta frågor från förskollärare och lärare i förskoleklass som ville ha mer konkreta exempel på hur KL kan se ut i verksamheten. Vi kände att det var viktigt att det fanns något riktat till just dem och att sprida den kunskap och erfarenhet som finns om KL i förskola och förskoleklassen.

Kooperativt lärande gynnar inte bara lärandet utan också inkludering och socioemotionell utveckling. Vad ser ni som den viktigaste faktorn bakom det?

Genom kooperativt lärande skapar pedagogen möten mellan barn som annars inte hade mötts, vilket öppnar upp nya lekmöjligheter. Vi tränar också på de samarbetsfärdigheter som behövs och ger barnen verktyg för att möta varandra på positiva sätt, med en nyfikenhet och en öppenhet inför varandras olikheter. Det sociala blir en del av den pedagogiska vardagen.

Kooperativt lärande är sedan länge ett framgångsrikt arbetssätt i skolan. Men trots att metoden ännu inte är lika spridd i förskolan har det funnits ett stort förhandsintresse för boken. Vad beror det på, tror ni?

Att arbeta med kunskaper och social utveckling samtidigt passar verksamhetens syfte och mål. Det har även funnits ett stort intresse bland förskollärare som arbetar i förskoleklass att utveckla en elevaktiv och dialogrik undervisning. De kan ha sett kollegor på skolan använda KL och blivit nyfikna och inspirerade att testa, men önskat material och litteratur riktade mot dem.

Ni håller även utbildningar i Kooperativt lärande. Berätta lite om dem!

Vi har flera tvådagarskurser i kooperativt lärande, med deltagare från förskola upp till vuxenutbildning. Vi har också utbildningar ute på skolor och förskolor, utifrån deras behov och intresse.

Deltagarna får testa på kooperativt lärande, samtala, dela erfarenheter och får verktyg att använda direkt i verksamheten. Vi arbetar även övergripande med implementeringsstöd där skolor, förskolor och kommuner får stöd i att utveckla kooperativt lärande i sin verksamhet i samråd med befintliga förstelärare och utvecklingspersonal.

Vad har ni lärt er under arbetet med boken?

Att skriva är kul och kreativt. Man får “skriva av sig” om sina idéer och formulera sina tankar i ord. Genom att skriva om det vi kunde i praktiken fick vi en större förståelse för kooperativt lärande och hur det kan se ut i olika miljöer och situationer. I processen att skriva fram hur KL kan integreras i förskolans vardag fick vi en större förståelse för de kärnelement som förhållningssättet grundas på.

Vad läser ni själva just nu?

Lisa: Att förstå föräldrar, av Elisabeth Lundström.

Niclas: Seveneves av Neal Stephenson, en katastrofroman där hela världen går under. Det är skönt att läsa en bok där man just nu känner … det kunde varit värre!

Jennie: Leading the cooperative school, av David & Roger Johnson. The quiet at the end of the world, av Lauren James.

Kooperativt lärande i förskola och skolans första år kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare och som underlag för utveckling av förskoleverksamhet och förskollärares kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän, förskolechefer och vårdnadshavare intresserade av förskoleverksamhet.

Till den tryckta boken hör ett digitalt material med rollkort, strukturkort, uppdragskort och olika sorters mallar.

Om boken

Titel: Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år:
Lärande och utveckling genom samarbete
fohlin_bokomslag_150.jpg
Av: Lisa Fohlin, Niclas Fohlin och Jennie Wilson
Antal sidor: 162
Utgiven av: Studentlitteratur 2020

Om författarna: Lisa Fohlin har förskollärarexamen samt examen i psykologi och didaktik. Hon är för närvarande doktorand vid Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet där hon bedriver forskning om social utveckling i för- och grundskola.

Niclas Fohlin är grundskollärare F–9, förskollärare och specialpedagog. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor.

Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6. De senaste åren har hon arbetat allt mer med kooperativt lärande med sina elever.

Boken kan beställas via studentlitteratur.se.