Lärande för hållbar utveckling – ny upplaga

Publicerat

Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Här skriver författaren Sanne Björklund själv om sin bok, som nu är uppdaterad utifrån de senaste styrdokumenten.

sanne_390.jpeg
Sanne Björklund är miljövetare och har jobbat bl.a. som utomhuspedagog och utvecklingspedagog. I dag arbetar hon som rektor i förskolan.
Boken Lärande för hållbar utveckling i förskolan har inte så många år på nacken, men kändes trots det viktig att uppdatera eftersom hållbarhetsfrågorna nu kommit på bred front inom förskolan.

När jag skev den första upplagan av boken var det inte många som kände till begreppet lärande för hållbar utveckling. Nu är det en del av varje förskolas uppdrag, och mär läroplanen reviderades 2018 handlade en del av revideringen om att föra in just begreppet hållbar utveckling. Därför har boken nu uppdaterats gentemot gällande styrdokument och samtidigt fått en genomgående finputsning.

Ger ett bredare perspektiv

Boken var från början tänkt som en igångsättare av tankar inom ett område som då var relativt outforskat i förskolan. Även om hållbar utveckling nu är väl etablerat är det fortfarande många förskolor som står i startgroparna och som jag tror har nytta av den här boken. Boken ger ett bredare perspektiv på hållbar utveckling som minskar risken att man faller in i gamla hjulspår.

Miljöfrågor är ju knappast något nytt inom utbildning, varken i förskola eller skola, så det blir än viktigare att verkligen reflektera över vad det är som behöver förändras för att det ska bli en ny form av undervisning som är mer i samklang med vad en hållbar utveckling faktiskt står för.

Boken kom ursprungligen till under en period när jag arbetade som pedagog i förskolan och provade mig fram kring vad hållbar utveckling skulle kunna vara tillsammans med de barn jag jobbade med då. De exempel från praktiken som jag beskriver har fått stå kvar orörda i boken. Även om det ständigt kommer nya idéer och även om jag säkert skulle göra annorlunda om jag jobbat som pedagog i dag, så är det ett utsnitt från verksamheten som varit avgörande för min förståelse av hur man skulle kunna utforma undervisningen med hållbar utveckling i fokus.

Viktigt utforska tillsammans

Att våga prova, analysera och sedan prova igen tillsammans med kollegor och barn är viktigt för att utveckla undervisningen inom alla områden och något jag vill fortsätta belysa. 

Sedan 2014 när den första upplagan kom ut har jag haft förmånen att följa hur begreppet hållbar utveckling har etablerats och utvecklats inom svensk förskola. Att arbeta med hållbarhetsfrågor på ett sätt som inte bara handlar om källsortering och skräpplockning har blivit en självklarhet för många pedagoger. 

Jag har alltid haft mycket fokus på att stödja barn i att bygga en relation till naturen men också att det är viktigt att problematisera vår syn på naturen. Vad är natur egentligen, och var finns den? Vad är syftet med att vi vill skapa möten mellan barn och natur? 

Här kommer också synen på kunskap och barn in. Till skillnad från en mer normativ miljöundervisning argumenterar jag för att hållbar utveckling i förskolan måste handla om att barnen får vara med och forma undervisningen tillsammans med pedagoger, material och varandra. Då blir pedagogens roll mer utforskande men fortfarande oerhört viktig eftersom den kräver att du är inlyssnande och beredd att gå oväntade vägar för att nå kunskap.

När det gäller undervisning i hållbar utveckling är det viktigt att ha både vadet och huret i fokus vilket jag försöker belysa på olika sätt i boken. Du måste planera för ett innehåll som är utforskningsbart och som har koppling till hållbarhet men du måste också planera hur den här undervisningen ska genomföras på bästa sätt, så att barnens delaktighet möjliggörs på flera olika sätt. 

Från abstrakt till konkret

I dag finns ett stort intresse för hållbarhetsfrågor i förskolan, inte minst tack vare att Reggio Emilia Institutet fångade upp frågan för några år sedan och skapade nationellt nätverk för det. Det är något som jag tror har spelat en betydande roll för att fler skulle få upp ögonen för det. 

I takt med att allt fler förskolor har börjar jobba med hållbar utveckling har begreppet också omformats och blivit en del av förskolans praktik. Det har gått från att vara något ganska abstrakt och globalt till något mer konkret och lokalt. 

Nu när det är en del av förskolans läroplan kan ingen längre säga att det här är något som ligger utanför förskolans område eller att det är för komplexa frågor för de yngsta barnen. Barnens engagemang i de här frågorna är något vi måste ta på allvar här och nu. Det handlar inte bara om att skapa en hållbar framtid utan också om att organisera för meningsfulla sammanhang där barn kan lära, utvecklas och motiveras i en undervisning som lyssnar till dem och med ett innehåll som engagerar.

Om boken

978-91-44-13637-0_01_coverimage.jpg

Titel: Lärande för hållbar utveckling i förskolan

Författare: Sanne Björklund

Antal sidor: 144

Utgiven av: Studentlitteratur 2020 (2 uppl.)

Läs mer om boken på Studentlitteraturs webbplats.