Observation och uppföljning av lek- och läsmiljöer

Med den här artikelns mallar för observation och uppföljning får ni hjälp med att observera hur språkrika era läs- respektive lekmiljöer är. Ni får också stöd i att följa upp huruvida miljöerna bidragit till att barnen utvecklat sitt språk.