Två av tre förskolor behöver utveckla arbetet med särskilt stöd

Publicerat

Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

Skolinspektionen har besökt 35 förskolor där de intervjuat förskolechefer och personal, och gjort observationer av hur personalen arbetar för att skapa förutsättningar för alla barn att delta i verksamheten. Utifrån granskningen drar man slutsatsen att det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med särskilt stöd på olika förskolor.

– Alla barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Men på många av de förskolor vi har besökt har personalen inte en gemensam syn på vad särskilt stöd innebär och vad arbetet innefattar. Barnen riskerar då att få sämre möjligheter att lära sig och utvecklas, säger utredaren Anna Gabrielsson i ett pressmeddelande från Skolinspektionen.

Arbetssätt och rutiner

På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas, menar Skolinspektionen. Det kan handla om att det saknas arbetssätt för att undersöka och analysera barnens stödbehov, eller att det finns brister i rutinerna för att dokumentera och utvärdera de stödinsatser som görs.

Detta innebär i sin tur att det blir svårt för förskolan att säkerställa att stödinsatserna motsvarar barnets behov, till exempel i form av tecken eller annan stöttning i lek och socialt sampel.

– På de förskolor där arbetet fungerar väl finns det vanligtvis implementerade rutiner. På dessa förskolor har även personalen kunskap om och en gemensam förståelse för vad uppdraget att arbeta med särskilt stöd innebär, menar Skolinspektionen.

De granskade förskolorna skiljer sig alltså åt när det gäller om det över huvud taget finns rutiner för arbetet med särskilt stöd, och hur dessa rutiner i så fall ser ut.

Tydligt uppdrag och rätt förutsättningar

Men vilka förutsättningar har personalen att utveckla arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Skolinspektionen konstaterar att förskolecheferna vid de undersökta förskolorna i de flesta fall har tillräcklig kunskap om vilket ansvar de har för att verksamheten är utformad så att barn får det stöd de behöver.

Däremot har personalen ofta inte tillräckliga förutsättningar för att faktiskt genomföra arbetet i praktiken. Till exempel behövs vägledning och kompetensutveckling, menar Skolinspektionen.

Källa: Olikheter mellan förskolor i arbetet med särskilt stöd, pressmeddelande från Skolverket 2017-11-10.

Foto: Shutterstock.com.

Om granskningen

Skolinspektionen har besökt 35 förskolor under två dagar. Under besöken genomförde inspektörerna intervjuer med förskolechefer och personal. De gjorde även observationer med fokus på hur personalen arbetar för att skapa förutsättningar för alla barn att delta i verksamheten.

Läs hela rapporten