Ann-Christine Vallberg Roth

Ann-Christine
Vallberg Roth

Professor i pedagogik
Verksam vid
Malmö universitet

Publicerat 2022-07-12

Ann-Christine är förskollärare i grunden. Hon hade sin förskollärartjänst i Lunds kommun, innan hon år 1998 disputerade vid Lunds universitet/Malmö högskola. I sin doktorsavhandling studerade hon läroplaner, ända från 1800-talets mitt fram till idag.

Ann-Christine berättar om denna läroplanshistoriska studie (publicerad 2001). Hon hittade fyra läroplansmönster. I den första, ”Guds läroplan” var huvudämnet kristendomskunskap. Nästa läroplan kallar hon för ”Det goda hemmets och hembygdens läroplan”. Den tredje benämner hon för ”Folkhemmets socialpsykologiska läroplan”. Dagens läroplan kallar hon för ”Det situerade världsbarnets läroplan”.

Alltsedan dess har Ann-Christine arbetat med förskollärarutbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan:

– Didaktik har funnits med hela vägen, sedan har fokus skiftat från läroplanshistoria till undervisning, förklarar hon engagerat och fortsätter:

Program och nätverk

– Under de senaste åren har jag varit upptagen av två stora FoU-program och ett ULF-nätverk som är inriktade på undervisning i förskola.

FoU står för Forskning och Utveckling och ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning. Hon förklarar att när undervisning blev inskriven i Skollagen 2010 och läroplanen för förskola 2018, tonade en osäkerhet fram i vad undervisning kunde betyda i förskolans värld. Dessutom skulle utbildningen och undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, slogs det fast. Malmö universitet blev därför tillfrågade att medverka i ett FoU-program som hette Undervisning i förskola (Undif). Det genomfördes mellan år 2016 och 2018. Intresset blev så stort att vi startade ett efterföljande program, Flerstämmig undervisning i förskola (Fundif). Det pågick mellan 2018 och 2021. ULF-nätverket Didaktisk modellering i förskola pågår mellan 2021 och 2023. I FoU-programmen och ULF-nätverket ingår sammanlagt 20 kommuner och cirka 200 förskolor/avdelningar. Ann-Christine berättar:

–I såväl FoU-programmen som ULF-nätverket prövar vi olika didaktiska modeller och undervisningsupplägg. Forskningen handlar om undervisning som begrepp och dess grund i didaktik. Ett exempel på en utvecklad didaktisk modell är de didaktiska frågorna. Där har vi bytt ut ”ska” mot ”kan” och bytt ut ”lärande” mot ”undervisning”. Till exempel har frågan ”vad ska läras?” bytts ut till ”vad kan undervisas?”. Poängen är dels att betona undervisning i stället för lärande. Dels är poängen med att använda ”kan” i stället för ”ska”, att öppna för att det kan finnas alternativ till de val som görs. Vi har inte heller några ”ska-mål” och kunskapskrav för barns lärande på individnivå i förskola. Det finns också andra exempel på utprövade modeller.

Hon är väldigt glad över engagemanget i dessa olika projekt:

–Ja, jag visste ju att det fanns ett stort engagemang i förskolan, men att det var ett så stort intresse för att medverka och pröva olika undervisningsupplägg och odla vetenskapliga förhållningssätt har varit överväldigande och känns oerhört meningsfullt! Medverkande har uttryckt sig som: ”Vi gör det här tillsammans och det är vårt program, allas angelägenhet”, ”Vi är med mitt i forskningen”.

Ann-Christine Vallberg Roth berättar vidare om det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”. Det identifierar, pröva, förfinar och vidareutvecklar didaktiska modeller. Med flerstämmig menas att många olika röster hörs: förskollärares, barns, rektorers, statens och forskares. En del av dem är starkare, andra svagare, en del tycker lika, andra olika.

Hon hoppas att forskningen kan ge stöd i att vidareutveckla undervisning i förskola som vilar på vetenskapliga grunder, erfarenheter och beprövade erfarenheter:

–Jag tänker att alla i och i anknytning till förskola kan använda våra resultat och själva pröva teoriinformerade undervisningsupplägg och odla vetenskapligt förhållningssätt och didaktiskt omdöme.

Utanför forskningen

På fritiden umgås hon med familj och barnbarn och försöker hålla i gång fysiskt. Hon gillar också att segla, avslöjar hon. Avslutningsvis förklarar hon vad hon tycker är roligast med forskaryrket:

–Det är helt klart alla möten och samverkan med alla spännande forskare, doktorander, kollegor och verksamma i förskola. Och att få fördjupa sig i och vara med som forskare i kunskapsbildningen inom spännande forskningsområden!

Ann-Christine Vallberg Roth tipsar

Artikel med anknytning till avhandlingen

Vallberg Roth, A.-C. (2001). Läroplaner för yngre barn: Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag. Pedagogisk forskning i Sverige, 6(4), 241–269.

Filmtips

I dessa filmer presenteras resultatet från Fundif

Film (2021) om ”Flerstämmig didaktisk modellering” utan engelsk undertext 1: 01:17 https://play.mau.se/media/t/0_hs39se98

Film (2021) om ”Flerstämmig didaktisk modellering” med engelsk undertext 1: 01:17 https://play.mau.se/media/t/0_zf8y4tp6

Lästips

Ann-Christine vill särskilt framhålla en trilogi som är inriktad på pedagogik, didaktik och specialpedagogisk didaktik i förskola:

Rubinstein Reich, L., Tallberg Broman, I. & Vallberg Roth, A.-C. (2017). Professionell yrkesutövning i förskola: Kontinuitet och förändring. Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C., Holmberg, Y., Löf, C. & Stensson, C. (2020). Didaktik – flerstämmig undervisning i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. & Palla, L. (2020). Didaktisk (o)takt – exempel med didaktiskt ledarskap, didaktiska nätverk och specialpedagogisk didaktik. Lund: Studentlitteratur.

 

Skrivet av: Lotte Mjöberg.