Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
Groende plantor i krukor i förskolans fönsterkarm
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna...
Om barnen ska uppträda, exempelvis på jul- eller sommaravslutningar, krävs det förberedelser. Anders...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, kan du läsa artiklar om här.

Checklista vid tecken på försummelse innehåller mer konkreta exempel på försummelse av barn. Exemple...
Forskning i svenska förskolor visar på ett behov av ökad interkulturell kompetens bland förskollärar...

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
Utifrån temat ”Planetskötare” växer olika projekt fram på förskolan Anna. Barnen utforskar och under...
Groende plantor i krukor i förskolans fönsterkarm
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke.

Att leda det pedagogiska arbetet i förskolan är ett stort uppdrag. Du som är förskollärare ska både...
Ett av förskolans uppdrag är att erbjuda alla barn förståelse för de fem nationella minoriteternas s...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Att leda det pedagogiska arbetet i förskolan är ett stort uppdrag. Du som är förskollärare ska både...
Hur arbetar ni med barnkonventionen i dag? Vilka är styrkorna med just ert sätt att arbeta? Finns de...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Pedagog och barn på bussutflykt.
Med stort fokus på miljöarbete och uteverksamhet, och för att barnen ska upptäcka och lära känna oli...
I sin tredje gemensamma bok om demokrati lägger Maria Heimer och Ann S. Pihlgren denna gång fokus på...