Maryam Bourbour

Maryam
Bourbour

Universitetsadjunkt
Verksam vid
Högskolan Dalarna

Publicerat 2020-11-23

Vem är du?

– Jag är född 1977 och bor i Gävle. År 2005 kom jag till Sverige från Iran tillsammans med min man då han skulle doktorera vid Göteborgs universitet. I Iran hade jag tagit magisterexamen i sociologi och jobbat som lärare på gymnasiet. När jag kom till Sverige började jag vikariera i förskolan då jag tyckte att det var jättekul att jobba med små barn. Därför läste jag sedan förskollärarprogrammet vid Göteborg universitet. Samtidigt läste jag ett magisterprogram om IT och lärande på distans. 2012 kom jag in på forskarskolan i Göteborg och därpå studerade jag 80% och jobbade som förskollärare i kommunen 20%. 

– 2015 tog jag min licentiatexamen vid Göteborgs universitet. Därefter flyttade jag till Gävle med min familj och blev adjunkt vid Högskolan i Gävle. 2016 började jag doktorera i pedagogik vid Örebro universitet, samtidigt undervisade jag 20% vid Högskolan Dalarna på förskollärarprogrammet. På våren 2020 disputerade jag och fick då min doktorsexamen. Min avhandling är på engelska och heter Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers’ teaching practices.

Berätta om din forskning! 

– Min forskning handlar om lärares användning av digitala verktyg i undervisningen. Syftet är att öka kunskapen kring hur digital teknologi, dvs. interaktiv skrivtavla (IWB), samspelar med förskollärarnas undervisning. Jag gjorde fyra delstudier: 

  • Hur resonerar förskollärare om att integrera IWB i sin undervisningspraktik? 
  • Hur använder förskollärare IWB för att strukturera sina undervisningspraktiker? 
  • Hur scaffoldar /stödjer förskollärare barns lärandeprocesser i ett sammanhang där IWB används? 
  • Hur medierar IWB undervisningshandlingar och vad är privilegierat i IWB-medierade undervisningshandlingar?

Vad säger forskningsresultaten? 

– Resultatet från min avhandling visar att samtliga intervjuade förskollärare har en positiv inställning till den roll som interaktiv skrivtavla kan spela i deras undervisning. Användningen av den interaktiva skrivtavlan kan skapa ett interaktivt sammanhang för barn att involveras i, i givna problemlösningssituationer. 

– Resultaten visar bland mycket annat även att de deltagande förskollärarna använder den interaktiva skrivtavlans funktioner på olika sätt för att strukturera sin undervisning. Den medierar förskollärarnas undervisningshandlingar på olika sätt, först genom att tillhandahålla en rad möjligheter att manipulera och markera vissa aktiviteter. Detta hjälper lärarna att engagera barnen aktivt i sin undervisning. Dessutom medierar den interaktiva skrivtavlan lärarens undervisningshandlingar så att de kan ge konkret och konstruktiv feedback till barn. Det skapas även diskussioner barnen emellan, som i sin tur bidrar till att förbättra dialogen i hela barngruppen. 

– När jag observerade lärarna slogs jag av mängden av olika handlingar som de använder för att stötta barnen i deras lärande. Jag tror att lärare inte alltid är medvetna om vad de faktiskt gör och hur betydelsefullt det är för barns lärande. Något annat som jag förvånades över var att jag upptäckte att många förskolor har en interaktiv skrivtavla men att den inte används särskilt ofta. På förskolorna förklarade man detta med att ”den person som visste hur den skulle användas har slutat och deras personal har inte kompetensen att kunna använda tavlan”. Detta visar att det finns ett stort behov av att stärka förskollärarnas kompetens på området.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Min avhandling ger empirisk kunskap om hur digital teknik kan användas i förskoleundervisning och i skolor och andra utbildningssammanhang. Den kan bidra till att förbättra lärarnas förståelse för och uppmuntra deras kritiska reflektioner om användningen av digital teknik i deras undervisning. 

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Ja, jag håller nu på att utforska hur förskollärares stöttningshandlingar kan skapa förutsättningar för barns lärande. 

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Det roligaste är att jag får gräva ner mig ordentligt i ämnen som jag brinner för. 

Vad jobbar du med du när du inte forskar?

– Jag undervisar på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Maryam Bourbours avhandling

Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers’ teaching practices

Lästips om ämnet

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund av Susanne Kjällander och Bim Riddersporre (Natur & Kultur 2019). Boken ger en tydlig bild kring vad digitalisering är i förskolan och hur förskollärare kan jobba med detta ämne. 

Maryam har också skrivit ett kapitel i antologin Praktiknära forskning (Studentlitteratur 2016). 

 

Skrivet av: Lotte Mjöberg