Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Entreprenörskap ska enligt Skolverket löpa som en röd tråd genom all utbildning – även i förskolan. Vad innebär det? Vad kännetecknar en...
3 gillar
Artikel
Öppna miljöer ger upphov till mer samtal och kollektiv lek bland barnen. Men barn är duktiga på att hitta nya egenskaper även i mer statiska miljöer...
Artikel
Simon Göthson är industridesigner med fokus på pedagogiska miljöer. Han har inventerat pedagogiska förskolemiljöer runt om i landet, bland annat för...
Artikel
Vad menas egentligen med pedagogisk miljö? Och hur utvecklar man den? Simon Göthson är industridesigner med pedagogiska miljöer som särskilt fokus. I...
Artikel
Dagens måltidsmiljöer i förskolan är i många fall byggda efter gamla normer och kan behöva förnyelse, menar Simon Göthson, industridesigner med fokus...
Artikel
Barn möts varje dag av ständiga strömmar av nya sinnesintryck. Att kunna urskilja, sortera och tolka alla dessa intryck är centralt för förmågan att...
Artikel
Den fysiska miljön i förskolan är betydelsefull. Rätt utformad kan den inspirera och stimulera barn och pedagoger. Forskaren Marjanna de Jong...
Artikel
Vi formas i hög grad av de miljöer som vi vistas i, de påverkar oss mer än vi tror. I Reggio Emilia brukar man prata om miljön som ”den tredje...
3 gillar
Artikel
Att kommunicera med de minsta barnen och förstå vad de uttrycker, ofta utan ord, kräver kompetens. I denna sista del i serien sammanfattar Ann Greve...
1 gillar
Artikel
Små barn behöver trygga, kunniga och engagerade vuxna, men de behöver också en god fysisk lärmiljö. Outtröttligt håller de små barnen igång – de...
6 gillar
Artikel
Utemiljön behöver vara variationsrik och stimulerande, först då stöds barns vilja att utforska den närmare. Det ska finnas utrymme för alla de...
Artikel
I en specialtillverkad buss far Mobila förskolan runt och tar med barnen på allehanda utflykter i hela Stockholmsområdet. Skogen, museer, 4H-gårdar...