Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Den fysiska miljön i förskolan är betydelsefull. Rätt utformad kan den inspirera och stimulera barn och pedagoger. Forskaren Marjanna de Jong...
Artikel
Vi formas i hög grad av de miljöer som vi vistas i, de påverkar oss mer än vi tror. I Reggio Emilia brukar man prata om miljön som ”den tredje...
3 gillar
Artikel
Att kommunicera med de minsta barnen och förstå vad de uttrycker, ofta utan ord, kräver kompetens. I denna sista del i serien sammanfattar Ann Greve...
1 gillar
Artikel
Små barn behöver trygga, kunniga och engagerade vuxna, men de behöver också en god fysisk lärmiljö. Outtröttligt håller de små barnen igång – de...
5 gillar
Artikel
Utemiljön behöver vara variationsrik och stimulerande, först då stöds barns vilja att utforska den närmare. Det ska finnas utrymme för alla de...
Artikel
I en specialtillverkad buss far Mobila förskolan runt och tar med barnen på allehanda utflykter i hela Stockholmsområdet. Skogen, museer, 4H-gårdar...
Artikel
När den nya förskolan skulle byggas precis intill Lillgårdens förskola i Ale stod det tidigt klart att barnen skulle vara med och bestämma. Barnens...
Artikel
Förskolegården är en central plats i verksamheten, och en arena där barns rätt till delaktighet och insyn kan omsättas i praktiken.
Artikel
I Montessori-pedagogiken har inomhusmiljön en central plats. Tanken är att förskolans miljö ska vara iordningställd för att främja barnens...
1 gillar