Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Läroplanen gäller alla – även personal med ”övrig utbildning”. Vad är rektorns, förskollärarens, arb...
Förskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men hur ser det egentlig...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
illustration av två kvinnor som samtalar vid ett bord
I förskolan finns utsatta barn som behöver någon som för deras talan. – En vuxen som ser, hör och ta...
När personalen på förskolan ser barn med svårigheter som leder tankarna till autism eller adhd, kan...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Flicka håller en bukett vitsippor och luktar på den.
Under våren 2023 har Förskoleforum publicerat fler än hundra nya artiklar. Kanske har du missat någo...
En artikelsamling med tre artiklar om kollegialt lärande, finns nu att ladda ner som en sammanhängan...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Del av omslaget till förskolans läroplan.
Fem år har gått sedan förskolans läroplan skrevs om. Vad har hänt och vad sker framöver? Förskolefor...
Högläsning för stor grupp barn på biblioteket.
I Östra Göinge kommun satsar man på olika läsfrämjande åtgärder. Daniel Albin är avdelningschef för...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar rektorns roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även personligen. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. 

Läroplanen gäller alla – även personal med ”övrig utbildning”. Vad är rektorns, förskollärarens, arb...
Illustration som symboliserar två personer som leder tillsammans.
Att två rektorer arbetar i ett samledarskap blir allt vanligare. På Hertsöns förskolor i Luleå samle...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva u...
Det finns en stor och viktig personalgrupp i förskolan som betecknas personal med ”övrig utbildning”...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Tiggeri kan vara ett känsligt ämne. Men det kan vara ett sätt att prata om ämnen som demokrati, soli...
Del av omslaget till förskolans läroplan.
Fem år har gått sedan förskolans läroplan skrevs om. Vad har hänt och vad sker framöver? Förskolefor...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
En artikelsamling med fyra artiklar om konfliktlösning i förskolan – material lämpligt att använda s...
Inom personalgruppen uppstår konflikter som en naturlig del av arbetet. De flesta är viktiga indikat...

Formulär och mallar


För att du ska kunna planera den pedagogiska verksamheten och spara viktig tid finns ett antal olika dokument att hämta här. Behöver du mallar för upplägg och uppföljning av utvecklingssamtal? Närvarolistor för personalen? Årshjul för kvalitetsarbetet eller mallar för planering av undervisningen? Det är några av många exempel på vad du kan hitta här.

Närvarolista för januari 2024
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut oc...
Kalenderblad mot bakgrund av årstidsanknutna foton
När är det Förskolans dag 2024? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag?...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Förskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men hur ser det egentlig...
Hur kan organisation och personal ge bästa förutsättningar för alla barns delaktighet, utveckling oc...