Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan sk...
Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i de...
Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmode...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Artikel
Under 2019 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest...
Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmode...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och...
Artikel
Hur ser man på tid i förskolan ur ett organisatoriskt perspektiv? Hur kan man göra för att frigöra t...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjli...
Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannen...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Artikel
Även tillfälliga vikarier har ett ansvar för att barnen inte gör sig illa på förskolan. Med tydliga...
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjli...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Artikel
Ljus på gravar och i pumpor, hedrande av de döda och barn som busar i höstmörkret. I månadsskiftet o...
Artikel
Samlingen är av tradition en vanlig aktivitet på förskolan. Men vilket syfte fyller den egentligen?...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Artikel
Det talas mycket om behovet av kompetensutveckling, fortbildning och om att pedagoger i förskolan sk...
Artikel
I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
När är det Förskolans dag 2020? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag o...
Artikel
Inför nya året – 2020 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er ve...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjli...
Artikel
– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Iva...