Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och...
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisnin...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Kroppslig integritet blev det första temat när Verbala Stigar förskolor i Årsta bytte inriktning på...
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområ...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetar på olika sätt med att stötta kommunerna i kompetensför...
Nu kan återvändande förskollärare lära om allt det nya som hänt sedan de sist arbetade i förskolan....

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn...
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för disk...
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18....
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmod...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Den omtalade norska filmen Barndom handlar om förskolan och har skapat debatt om lekens betydelse. H...
Nu kan du som arbetar inom förskolan delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur digita...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18....
”När ett barn går från ’kan inte’ till ’kan’, då får jag rysningar. Vi har barn i förskolan som knäc...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

När är det Förskolans dag 2019? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag o...
Inför nya året – 2019 – har Förskoleforums redaktion tagit fram en mall för ett årshjul med kalendar...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger prakti...
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språ...