Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på...
Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Mångkulturella förskolor är fulla av möjligheter. Men det gäller att kommunikationen fungerar om man...
Nenne Rooth hämtade på förskolan full, men var expert på att dölja sitt missbruk. Idag är hon nykter...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Du vet väl att förskolor kan söka EU-bidrag för pedagogiskt utbyte med andra länder? Och vill ni int...
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskoll...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala l...
Läroplanen för förskolan är självklart viktig för såväl barn som förskolepersonal i och med att den...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatsk...
Hur ser du som rektor på kärnan i ditt ledarskap, och vilken utgångspunkt tar du för att förverkliga...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatsk...
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala l...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Det behöver byggas runt 750 förskolor de närmaste åren, enligt Sveriges kommuner och landsting, som...
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som försk...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Chef och medarbetare är varandras förutsättning. Men hur kan du som medarbetare förhålla dig till di...
Vilka pedagogiska fördelar ger den mobila förskolan? Och hur är det att som pedagog vara ansvarig fö...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här...
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utveckling...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Iva...
Kan man mäta en förskolas kvalitet? Får tystnadsplikten någonsin brytas? Och var går gränsen för det...