Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande mallar och filmer om förskollärarens pedagogiska...
läroplan för förskolan
Förskolans senaste läroplan, Lpfö 18, gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
När vi talar om barn som far illa dyker det viktiga begreppet försummelse ofta upp. Det kan vara svå...
Ett kapprumsbibliotek på en förskola.
Det finns barn som sällan eller aldrig blir lästa för i hemmet. Hur når vi deras vårdnadshavare för...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
En artikelsamling med fyra artiklar med yrkesknep för bättre undervisning – material lämpligt att an...
Löv formade som flygande fjärilar.
Under vårterminen ägnas tid åt att på bästa sätt förbereda förskolans femåringar för övergången till...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Illustration av slingrande vägar.
Kunskapsdelning är nyckeln till ett kontinuerligt lärande i en tidspressad vardag, men vi har olika...
Illustration av en slingrande väg.
Spontan och planerad undervisning, framlängesplanering och baklängesplanering, uppdrag och ansvarsfö...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar rektorns roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även personligen. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. 

Pratbubblor som symbol för kommunikation
När ett svårt samtal går fel hamnar man ofta själv i försvarsställning. Många gånger frågar man sig:...
Två pratbubblor som illustrerar kommunikation.
Ibland behöver beteenden förändras, men att ta upp frågan väcker känslor och en konflikt kan utveckl...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Askersunds kommuns planeringspedagoger
Nu satsar Askersunds kommun på planeringspedagoger i förskolan. Förskollärarna Monika Davidsson och...
Föräldrar och förskolebarn från olika kulturer.
På Järvafältet i Stockholm storsatsar man på att få fler barn att börja förskolan. Uppsökande verksa...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Färre barn föds i Sverige och det påverkar förskolan. På flera håll i landet minskar barngrupperna n...
Illustration av en mobiltelefon med avstängd-symbol på skärmen.
Luleå kommun bedriver sedan flera år ett aktivt och medvetet arbete med digitala verktyg. Hur ser de...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
En artikelsamling med fyra artiklar med yrkesknep för bättre undervisning – material lämpligt att an...
Det räcker inte alltid med en god planering för att skapa ett bra lärande. Det finns många knep och...

Formulär och mallar


För att du ska kunna planera den pedagogiska verksamheten och spara viktig tid finns ett antal olika dokument att hämta här. Behöver du mallar för upplägg och uppföljning av utvecklingssamtal? Närvarolistor för personalen? Årshjul för kvalitetsarbetet eller mallar för planering av undervisningen? Det är några av många exempel på vad du kan hitta här.

En artikelsamling med fyra artiklar med yrkesknep för bättre undervisning – material lämpligt att an...
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande mallar och filmer om förskollärarens pedagogiska...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Therése Hultman beskriver i sin nya bok en rektors vardag och arbetet med att skapa ett hållbart led...
Bokomslag Undervisning i förskolan mot blå bakgrund
Den här boken vänder sig till dig som arbetar i förskolan och som vill utveckla din kunskap och hand...