Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Artikel
Ann-Christine Vallberg Roth intresserar sig i sin forskning för allt ifrån läroplaner genom historie...
Artikel
läroplan för förskolan
Förskolans senaste läroplan, Lpfö 18, gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Artikel
Förskolans pedagoger möter barnens vårdnadshavare varje dag. Det är många möten som sker, både korta...
Artikel
Barn som redan under de första åren i livet får ta del av högläsning och samtal om litteratur lär si...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Artikel
I förskolans uppdrag ingår att följa forskning. Men hur hittar, förstår och omsätter man kunskaperna...
Artikel
Milstensgårdens förskola i Borås är en mångkulturell miljö. Här är Fredric Gieth rektor sedan fem år...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Kvinna filmar barn med mobiltelefon
Genom praktiknära forskning ska förskollärare i Stockholm undersöka barnens språklärande. Genom att...
Artikel
Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.
Inte mindre än tio regionala kontor öppnas nu runt om i Sverige av Skolverket. Den stora satsningen...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar rektorns roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även personligen. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. 

Artikel
illustration teamarbete
Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa R...
Artikel
I Staffanstorps kommun vidareutbildas förskollärarna i ledarskap. Just nu ligger fokus på det person...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Artikel
gympa
Greveholms förskola är förskolan där man helt inriktar sig på en enda åldersgrupp: femåringarna. Det...
Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om att utveckla samarbetet i förskolans a...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Artikel
hand lägger valsedel i låda
Inför valet 11 september har Förskoleforum frågat riksdagspartierna hur de vill förbättra förskolans...
Artikel
Boksloken vinjettbild
Hösten närmar sig och så gör också valet. Ta tillfället i akt att prata med barnen om vad demokrati...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Artikel
illustration teamarbete
Vad innebär förskollärarens ledarskap? Och hur kan man utvecklas i rollen? Möt förskollärarna Sewa R...
Artikel
En tydlig organisation har minskat stressen kring digitala verktyg i Luleå. Att alla pedagoger vet v...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
vackra höstlöv
Nu drar höstterminen igång! Närvarolistor, årshjul med kalendarium och introduktionsbroschyrer är nå...
Artikel
checklista
Att tidigt informera vårdnadshavarna om förskolans värdegrund kan motverka hedersrelaterad problemat...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Till såväl vikarier som ordinarie personal förmedlar boken Vikarie i förskolan viktig kunskap. Den h...
Artikel
Nu kommer boken Förskollärarens pedagogiska ledarskap, ett svar på många förskollärares behov av mer...