Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Artikel
Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen...
Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område...
3 gillar
Artikel
Att prata om olikheter är en viktig del i att förändra normer och skapa öppenhet. I den här artikeln får du en välfylld ”verktygslåda” att använda i...
2 gillar
Artikel
Barnkonventionens alla rättigheter ska gälla för alla barn oavsett om de har någon form av funktionsnedsättning. Vad innebär detta i praktiken för...
Artikel
Vilken typ av lekar bjuder in till gränsöverskridande roller, och vilka är mer könsstereotypa? Och hur jämställda är utomhuslekar i detta avseende?...
1 gillar
Artikel
Docent Eva Änggård ger autentiska exempel på förskolebarns olika lekar utomhus och visar hur dessa kan tolkas ur ett genusperspektiv. Superhjältelek...
1 gillar
Artikel
Vad säger forskningen om könsmönster i barns lekar? Och har utomhusleken bättre förutsättningar för jämställd lek? Docent Eva Änggård ger en översikt...
4 gillar
Artikel
I Kramfors satsar man på öppna asylförskolor, enligt ”Kramforsmodellen”. I del 2 berättar Åsa Jernström här om rutiner, föräldrar och personalens...
Artikel
Kaisu Akselsdotter, socionom och familjeterapeut, beskriver hur förskolan kan arbeta med bemötandet av traumatiserade flyktingbarn. Hon redogör också...
Artikel
Här hittar du frågeställningar kring barns delaktighet och identitetsskapande i förskolan. Ett bra diskussionsunderlag till personalmötet.
Artikel
Det kan vara viktigt att se på förskolan i ett historiskt perspektiv för att bättre förstå vår vardag i termer av just könsfrågor.