Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digital...
I Wanås Konst skulpturpark får barnen undersöka digital teknik analogt mitt i den skånska bokskogen....

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen?...
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla b...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Flicka sträcker ut handen. Ett digitalt bi med olika programmeringskommandon svävar ovanför hennes hand.
Hur kan barn i åldrarna 3–5 år lära sig matematik genom att involveras i programmeringsaktiviteter?...
Anna Palmer disputerade med avhandlingen Att bli matematisk – matematisk subjektivitet och genus i l...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digital...
Lantmätaregatan 21 teknikförskola i Göteborg är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilerin...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika upp...
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fo...

Relationer och kommunikation


I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. Läs psykologen El...
Det finns en enkel strategi som både kan underlätta kommunikationen med de yngsta barnen i förskolan...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. Läs psykologen El...
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logop...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att f...
En artikelsamling med artiklar om högläsning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex....

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Föräldramötet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert arbete med läroplanens olika områden. Här...
Hästkastanjer, bokollon, rönnbär, nedfallna pinnar och söndersmulade löv är fascinerande material fö...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra d...
I den här aktiviteten får barnen gå på skattjakt efter höstlöv. För att samla era fynd kommer ni att...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
▶️ Artikel med film. En viktig del i en positiv lärandeidentitet är om barnet har tilltro till sin e...
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon a...